Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia do Walki z Rakiem:

Przewodnicząca Zarządu - lek. med. Dorota Kazberuk
Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Aneta Kiluk
Zastępca Przewodniczącego –
Małgorzata Izabela Wróblewska
Skarbnik - Ewa Sawicka
Sekretarz - Ewelina Szarkowska
Członek Zarządu - Małgorzata Ewa Więsław

Członek Zarządu - Izabela Miakinin


Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą  w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym ul. Ogrodowa 12; 15–027 Białystok
NIP: 542-20-84-861
Regon: 050209876
Nr KRS: 0000087810
Nr konta:  
PKO Bank Polski S.A.
46 1020 1332 0000 1702 0191 0215
Telefony: (85) 6646732; 6646813;6646742; 6646839
Fax: (85) 7435-913
www.onkologia.bialystok.pl

 


 STATUT STOWARZYSZENIA DO WALKI Z RAKIEM

1. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 813 z  późniejszymi zmianami ).
2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podlaskie.
2.2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Białystok.

Cele Stowarzyszenia

3. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie pracy służb medycznych w dążeniach do stworzenia warunków wszechstronnego leczenia i rehabilitacji chorych cierpiących na choroby nowotworowe.
4. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1/ Współpracę z lekarzami i pielęgniarkami w rozwijaniu form specjalistycznej pomocy medycznej w celu poprawy warunków i możliwości leczenia.
2/ Współpracę z  placówkami Stacji Krwiodawstwa oraz propagowanie idei  krwiodawstwa rodzinnego i honorowego w środowisku.
3/ Współpracę z  placówkami szkolnictwa oraz zakładami pracy celem profilaktyki i informacji o możliwościach leczenia choroby nowotworowej.
4/ Inicjowanie i stałe propagowanie idei pomocy materialnej i finansowej  wśród  osób fizycznych, firm, instytucji oraz zakładów pracy na rzecz chorych.
5/ Sporządzanie i rozpowszechnianie – dla rodzin chorych – informacji o chorobie, leczeniu oraz zapobieganiu skutkom ubocznym stosowanego leczenia.
6/ Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z podobnymi Stowarzyszeniami w  kraju i za granicą.
7/ Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na realizację celów Stowarzyszenia.
8/ Objęcie patronatem organizacji działających na terenie Białostockiego Ośrodka Onkologicznego, pracujących na rzecz pacjentów onkologicznych  w tym: Klubu „Amazonek”.

Członkowie Stowarzyszenia

5.1. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która zadeklaruje swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i jest gotowa brać udział w realizacji jego celów.
5.2. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje  w razie:
- dobrowolnego wystąpienia,
- skreślenia z  listy członków w wypadku, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składek.
5.3. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
5.4. Od decyzji stwierdzającej ustanie członkostwa przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia  w terminie 14 dni od jej podjęcia.”
6.1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
6.2. Uczestniczyć w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu.
6.3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia dla dobra chorych.
7. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należą:
- brać czynny udział w realizacji  zadań Stowarzyszenia,
- stosować się do postanowień Statutu i uchwał podjętych przez  władze Stowarzyszenia,
- opłacać składki członkowskie.

Struktura organizacyjna

8. Władzami Stowarzyszenia są:
- walne zebranie członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
9. Do kompetencji  walnego zebrania członków Stowarzyszenia należy:
- uchwalenie planu działania,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję  Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
- wybór Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian statutu.
10.1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane jest co 4 lata, a sprawozdawcze  1 raz w roku.
10.2. Termin walnego zebrania musi być podany przez Zarząd, co najmniej na  tydzień  przed zebraniem.
10.3. W walnym zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
10.4. Warunkiem ważności uchwał Stowarzyszenia jest ich podjęcie przez 2/3  ilości głosów , w obecności co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia.
10.5. W przypadku braku quorum  ogłasza się drugi termin walnego zebrania , na którym uchwały są podejmowane zwykłą większością osób, bez względu na ilość osób obecnych na walnym zebraniu.
11.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z  5 – 9  członków.
11.2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
11.3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał walnego zebrania,
- przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
- podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Stowarzyszenia.
13.1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, jego dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
13.2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby.
14.1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 3 osób : przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sekretarza Komisji  Rewizyjnej i członka.
14.2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, składa sprawozdania na  walnym zebraniu i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14.3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia .
14.4. Członkowie  Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

15. Na fundusz i majątek Stowarzyszenia składają się :
- składki członkowskie,
- darowizny rzeczowe i pieniężne,
- wpływy z własnej działalności gospodarczej.
16.1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty, w tym związane z  zaciąganiem zobowiązań majątkowych podpisują w  imieniu Stowarzyszenia  dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
16.2. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
17.1. Projekt zmian Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
17.2. W razie podjęcia przez walne zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która sporządza protokół ze swoich czynności.

Ujednolicony tekst Statutu uchwalonego dnia 10 marca 1992 roku z późn. zm.
Białystok, dnia 7 marca 2011 r.

 

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego na dzień  31.12.2016 r.

   

1. Ewidencja finansowo – księgowa Stowarzyszenia  prowadzona jest zgodnie z Ustawą  o rachunkowości   (Dz. U. 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami).

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. W roku 2016 Stowarzyszenie osiągnęło przychody z następujących źródeł:

       a) wpływy od osób fizycznych – 1 % podatku    -     27.454,40        

       b) składki członkowskie Stowarzyszenia               -      560,00

       c) darowizny pieniężne                                         -    1.880,00

       d) przychody ze sprzedaży materiałów

           w ramach działalności statutowej                     -   8.428,00

       g ) przychody finansowe  - odsetki naliczane

    przez banki  od lokat terminowych                     -   472,80                  

Ogółem:  38.795,20  

 

4. W roku 2016 Stowarzyszenie zrefundowało zakup :

·        wałki, półwałki i kliny – 15 szt.            -              800,00   

·        ciśnieniomierze – 3 szt.                        -             370,00

·        termometr – 1 szt. ( 22 szt.)                 -              150,00  

·        wózek inwalidzki – 1 szt.                      -             749,00

·        klin rehabilitacyjny – 1 szt.                  -             124,00

·        urządzenie KECKSTEIN Uterine

Manipulator – 1 szt.                             -        24.619,63

·        materace – 6 szt.                                  -             990,00

·        wałek podkolanowy – 1 szt.                  -               26,00

·        taca do MS-33 – 1 szt.                         -                72,00

·        nawilżacze – 2 szt.                               -              235,99

·        drabinki do łóżka – 4 szt.                     -             132,00

·        balkoniki – 2 szt.                                 -              280,00

·        ssaki elektryczne – 3 szt.                      -          2.040,00

·        pompa do żywienia dojelitowego – 1 szt.  -       2.376,00

Razem: 32.964,62

 

  Rachunek wyników za rok 2016 przedstawia się następująco:

- przychody                                                    -      38.795,20 

- koszty działalności statutowej                      -      46.254,21

-  koszty administracyjne                 -                    12.396,60                         

    z tego:

  a) zużycie materiałów biurowych                    -           89,30

  b) usługi obce( opłaty bankowe i pocztowe)     -    427,30 

 c) wynagrodzenia                                             -   11.880,00

- przychody finansowe

  (odsetki naliczone przez bank)                        -         472,80

- wynik finansowy za rok 2016 – strata        -         19.855,61  

Strata  za rok 2016 zmniejszy  fundusz statutowy Stowarzyszenia.

W roku 2016  Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników na umowy zlecenia – ogółem – 990 zł brutto miesięcznie.

6. W  2016 r. Stowarzyszenie kontynuowało warsztaty terapeutyczno-edukacyjne  dla pacjentek z rakiem piersi. 

   W zajęciach uczestniczyło 30 pacjentek. Od stycznia do czerwca 2016 r. odbyło się 16 spotkań ,które obejmowały: prelekcje, zajęcia  ruchowe, jogę, choreoterapię, 7 spotkań w ramach projektu z zakresu edukacji kulturalnej pt.: „Jestem.. Czuję, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM.. „-warsztaty artystyczne. Projekt realizowany w ramach działalności Instytutu Działalności Publicznej w Warszawie.

Czerwiec 2016r. – wystawa prac artystycznych wykonanych przez pacjentki w trakcie projektu „Jestem, czuję, odkrywam, doświadczam” .

Od września do grudnia 2016 r.  odbyło się 11 spotkań terapeutycznych, które obejmowały: zajęcia ruchowe, edukację dietetyczną, choreoterapię, terapię ruchem i tańce, psychoedukację. 

Warsztaty zostały sfinansowane z wpłat 1 % podatku w kwocie 651,70 , darowizny grupy wsparcia – w kwocie 1.860,00 oraz ze środkówStowarzyszenia – w kwocie 808,30  - ogółem 3.320 zł 

 

7. W  2016 r. Stowarzyszenie  zorganizowało X Marsz Nadziei „ Rak to nie wyrok” . W  Marszu Nadziei uczestniczyło  ok. 200 osób. 

8. Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą :

Kasa     -     1.693,60

            Bank PKO BP   -   58.410,64                                   

 ________________

              Razem -    60.104,24

   

9. W roku 2016 Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, poręczeń, gwarancji ani też żadnych zabezpieczeń.

 

Białystok, dnia  20 lutego  2017 r.

 

  Rachunek zysków i strat za okres od  01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

 
Pozycja
 
Wyszczególnienie
 
 Kwota za rok poprzedni
 
 
 Kwota za rok bieżący
 
 
1
2
 3
 
4
 
A.

 Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

 
 43.911,71
 
 38.322,40
 
I.

 Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

 
43.911,71
 
38.322,40
1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 30.457,21
 29.894,40
2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

 13.454,50
8.428,00
 
B.

 Koszty podstawowej działalności operacyjnej

 
 
 42.996,68
 
 
58.650,81
 
 
I.

 Koszty działalności pożytku publicznego

 
 
42.996,68
 
 
58.650,81
 
 
1.

 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 
 
36.652,00
 
 
54.008,77
 
a)
 
Amortyzacja
 
 
 
0,00
 
 
0,00
 
b)
 

  Zużycie materiałów i energii

 
 
792,14
 
 
132,35
 
c)
 

 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia


 
 
17.040,00
 
15.200,00
d)

Pozostałe koszty

 
18.819,86
 
38.676,42
 
2.

 Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

 
6.344,68
 
4.642,04
a)
Amortyzacja
 
0,00
 
0,00
b)

Zużycie materiałów i energii

 
0,00
 
0,00
c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 
0,00
 
0,00
d)

Pozostałe koszty

 
6.344,68
 
4.642,04
 
C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

 
 388,38
 
 472,80
 
D.

 Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

 
 
 
E.

 Wynik finansowy netto ogółem

 
 1.303,41
 
19.855,61
 
I.

 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

 
 1.303,41
 
 
II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

19.855,61

 

 

      Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

             Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r

 

 
Wiersz
 
AKTYWA
 
Stan na koniec
 
1
 2
 
roku poprzedniego
 
roku  bieżącego
 
A

Aktywa trwałe

 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
I

 Wartości niematerialne i prawne*

 
 
 
 
 
II

 Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

 
 
 
 
 
III

 Należności długoterminowe*

 
 
 
 
 
IV

 Inwestycje długoterminowe*

 
 
 
 
 
V

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

 
 
 
 
 
B

Aktywa obrotowe

 

 
 
 
 
80.783,23 
 
 
 
60.927,62
 
I

 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 
1.023,92 
 
823,38
 
II

 Należności krótkoterminowe

 
 0,00
 
 0,00
 
III

 Inwestycje krótkoterminowe

 
79.759,31
 
60.104,24
 
1.

 Środki pieniężne*

 
79.759,31
 
60.104,24
 
2.

 Inne inwestycje krótkoterminowe*

 
 
 
 
 
 IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

 
 
 
 
 
 
 
 Aktywa razem
 
  80.783,23
60.927,62

 

 


 

 


 

 

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin