Strona główna | O nas | Kontakt  
     
1
23>

Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

 

Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez  zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

Planuje się objąć wsparciem Programem profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny), z miejscowości poniżej 20 mieszkańców, obszarach wiejskich. Z uwagi na niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne kobiet z w/w obszarów
Zakłada się, że w efekcie działań informacyjno – edukacyjnych 1108 kobiet weźmie udział w badaniach mammograficznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 420 053,80 PLN
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1287 162,48 PLN

 

 

Data publikacji: 2019-01-29

„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17

 

„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2021
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.
Planuje się objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Wartość projektu: 9 593 375,92 PLN
Wartość dofinansowania: 9 113 238,19 PLN

w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 8 154 369,53 PLN
 

 

Data publikacji: 2019-01-28

Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi

 

Białostockie Centrum Onkologii w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,
Partnerzy:
-  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3 000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.


W ramach realizacji projektu:
- realizowane będą bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego,
- pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu,
- zostanie zapewniona możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym,
- zostanie zapewniona opieka w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 301 310 i/lub  kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl
 

Data publikacji: 2019-01-25

Zakup mammografu

          Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w miesiącu grudniu zakupiło mammograf cyfrowy w ramach Projekt  pod  nazwę: „Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup  nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie   nr  UDA-RPPD.06.02.00-20-001/15-00 z dnia: 30.11.2015 roku, zawartej w ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania: 6.2. Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

          Doposażenie Centrum w nowoczesny mammograf cyfrowy spowoduje zdecydowane  podwyższenie jakości badań  oraz skróci kolejki oczekujących na badania mammograficzne. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby badań, a co za tym idzie, wykrywalności chorób nowotworowych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii poprawi się jakość oferowanych w placówce usług zdrowotnych.

 

 

 

Data publikacji: 2015-12-28

Uroczystośc zakończenia pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

W dniu 15.09.2015 r uczestniczyliśmy w bardzo ważnym wydarzeniu dla BCO oraz społeczności Podlasia – uroczystości zakończenia pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”.

Inwestycja o wartości ok. 85 mln zł została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Samorządu Województwa Podlaskiego i własnych Białostockiego Centrum Onkologii.  Przedsięwzięcie obejmowało adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania w nowym locum Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii  Dziennej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów, ich rodzin i pracowników BCO. Inwestycja ta stanowi milowy krok w poprawie warunków, w jakich realizuje się opieka onkologiczna w BCO.

Pierwszy etap projektu adaptacji budynków położonych przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby onkologii obejmował następujące zadania:

- budowa 4 – salowego bloku operacyjnego

 - budowa onkologicznej izby przyjęć

 - budowa przychodni z rejestracją

 - budowa pododdziału chemioterapii dziennej (14 stanowisk)

 - budowa 3 – kondygnacyjnego parkingu podziemnego

Zakończenie I etapu inwestycji umożliwi:

- osiągnięcie liczby łóżek, jaką dysponowało BCO przed remontami oddziałów, tj.173.

- zorganizowanie części zabiegowej BCO (blok operacyjny, oddział chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu) zgodnie z przepisami,

 - zorganizowanie izby przyjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie brak podjazdu dla karetek i brak powierzchni użytkowej),

- powiększenie powierzchni przychodni, mieszczącej się obecnie na pow.300m2 (8 poradni, z racji braku miejsca nie można uruchomić poradni genetycznej, urologicznej i leczenia bólu), obecnie przyjmowanych jest ok. 350 osób dziennie,

- przeniesienie pododdziału chemioterapii dziennej z poziomu niskiego parteru bez poczekalni dla chorych (w pobliżu schronu) na I piętro nowego budynku przychodni,

- zorganizowanie rejestracji chorych zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie brak dostępu do archiwum dokumentacji i brak powierzchni użytkowej),

- pozyskanie miejsc parkingowych dla chorych, ich rodzin i osób odwiedzających (145 nowych miejsc  parkingowych)

 

Data publikacji: 2015-09-16

1
23>
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin