Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/16/17

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) informuje, że zgodnie z art. 91 Pzp dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych, nr referencyjny AT 3330/16/17:

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

cena

Kryterium

wsad surowcowy

Razem

1

ISS Facility Services Sp. z o. o.

ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena - 60%, Wsad surowcowy - 40%.


 

Białystok, dnia 12.09.2017 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

a)    do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1

ISS Facility Services Sp. z o. o.

ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa

Cena:   1.785.850,00 zł

Wartości dziennego wsadu surowcowego:          7,61 zł

b)    Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.564.000,00 zł

 


 

Białystok, dnia 25.08.2017 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ:

1.     w pkt. V.C SIWZ tj. dodaje ppkt d) w brzmieniu: „Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki transportu zatwierdzone do przewozu posiłków.”

2.     w pkt. XII.1 SIWZ tj.:

Zamiast: Cenę należy obliczyć na podstawie posiłku składającego się z I i II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji w oparciu o przykładowy skład diety określony w pkt. 1.1C) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Powinno być: Cenę należy obliczyć na podstawie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu i kolacji w oparciu o przykładowy skład diety określony w pkt. 1.1B) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

3.     w pkt. XII.2 SIWZ tj.:

Zamiast: Cenę w ofercie przetargowej należy podać cyfrą jako cenę brutto w zł (tabela pkt B kolumna 4 w Załączniku nr 1 do SIWZ) i wyliczyć przy pomocy formularza ofertowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), zgodnie ze sposobem obliczenia ceny podanym w pkt 3, z uwzględnieniem kosztów wymienionych w pkt 4.

Powinno być: Cenę w ofercie przetargowej należy podać cyfrą jako cenę brutto w zł (tabela pkt B kolumna 4 w Załączniku nr 1 do SIWZ), z uwzględnieniem zapisów pkt 3 oraz z uwzględnieniem kosztów wymienionych w pkt 4.

4.     w pkt. XII.3 SIWZ tj.:

Zamiast: Sposób obliczenia ceny przy pomocy tabeli w pkt A w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ):

a)    cenę netto należy wpisać w kolumnie 2 (Netto (zł)) z dokładnością do 1 grosza,

b)    stawkę podatku od towarów i usług, należy wpisać cyfrą np. 8, w kolumnie 3 (VAT(%)),

c)     cenę brutto obliczyć zgodnie ze schematem poniżej:

-       Podatek VAT (kolumna 4) = Cena netto (zł) x (VAT(%)/100),

otrzymaną wartość zaokrąglić do pełnych groszy,

-       Cena brutto (zł) (kolumna 4) = Cena netto (zł) + Podatek VAT (zł).

Powinno być: Stawkę/stawki podatku od towarów i usług w tabeli w pkt A w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), należy wpisać cyfrą np. 8 w kolumnie 2 (VAT(%)).

5.     w pkt A Załącznika nr 1 (Formularz ofertowy) tj.:

Zamiast:

 

Netto (zł)

VAT (%)

Podatek VAT (zł)

Brutto (zł)

1

2

3

4

5

a)     Wsad surowcowy:

 

 

 

 

b)     Pozostałe koszty:

 

 

 

 

Łącznie Brutto a) + b) :

 

(Sposób obliczenia ceny określono w pkt XII SIWZ)

W tym wartość brutto:

- I i II śniadanie ....................

- obiad .................................

- podwieczorek i kolacja ........

Powinno być:

 

VAT (%)

Brutto (zł)

1

2

3

a)     Wsad surowcowy:

 

 

b)     Pozostałe koszty:

 

 

c)     Łącznie Brutto a) + b):

 

W tym wartość brutto:

- śniadanie ...........................

- obiad .................................

- podwieczorek i kolacja ........

6.     w pkt I.21) b) Załącznika nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia dalej zwany OPZ), tj.:

Zamiast: jeśli pacjent zostanie przyjęty i zgłoszony między godziną 10:30 a 12:00 – otrzyma na obiad zupę oraz ziemniaki bez porcji mięsa i kolejne posiłki,

Powinno być: jeśli pacjent zostanie przyjęty i zgłoszony między godziną 10:30 a 12:00 – otrzyma na obiad zupę oraz ziemniaki (albo kaszę, albo ryż albo makaron) i kolejne posiłki,

7.     w pkt I.21) d) Załącznika nr 2 (OPZ), tj.:

Zamiast: dieta niepełna wymieniona w punkcie b) będzie stanowić 30% wartości obiadu,

Powinno być: obiad w diecie niepełnej, o której mowa w punkcie b) będzie stanowić 30% wartości obiadu określonego w pkt. 1B) lub 1C) lub 1D).

8.     w § 3 ust. 3 Załącznika nr 6 (Wzór umowy), tj.:

Zamiast: Wartość, o której mowa w ust. 2 rozliczona będzie w okresach miesięcznych po uwzględnieniu faktycznej liczby wydanych posiłków tj. liczby śniadań, liczby obiadów, liczby podwieczorków, liczby kolacji i posiłków niepełnych w danym miesiącu. Dieta niepełna wymieniona w pkt …. (zgodnym z pkt I.21.d) Załącznika nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia), Załącznika nr 1 do umowy będzie stanowić 30% wartości obiadu.

Powinno być: Wartość, o której mowa w ust. 2 rozliczona będzie w okresach miesięcznych po uwzględnieniu faktycznej liczby wydanych posiłków tj. liczby śniadań, liczby śniadań I, liczby śniadań II, liczby obiadów, liczby podwieczorków, liczby kolacji, liczby kolacji I, liczby kolacji II i liczby obiadów w diecie niepełnej w danym miesiącu.

9.     w § 10 ust. 3 Załącznika nr 6 (Wzór umowy), tj.:

Zamiast: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub Podwykonawcę Zleceniobiorcy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy oświadczenie Zleceniobiorcy lub Podwykonawcy Zleceniobiorcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy Zleceniobiorcy.

Powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub Podwykonawcę Zleceniobiorcy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy oświadczenie Zleceniobiorcy lub Podwykonawcy Zleceniobiorcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy Zleceniobiorcy.

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

1.     Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

Numer sekcji: VI.3) pkt 6

Zamiast:

e)   wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, obejmujących sporządzanie i dostawy posiłków dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

Powinno być:

k)   wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, obejmujących sporządzanie i dostawy posiłków dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

2.     Inne dodatkowe informacje:

W sekcji III.1.3) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki transportu zatwierdzone do przewozu posiłków.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 23 i 24.08.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

 

ZAPYTANIA:

1.    Prosimy o informacje w jakim czasie Zamawiający planuje zwiększenie ilości wózków bemarowych?

2.    Prosimy o informacje o ile wózków Zamawiający zwiększy ilość wózków bemarowych?

3.    W związku z możliwością wystąpienia różnych przypadkówa. prosimy o wydłużenie czasu ewentualnych spóźnień do 30 minut liczonych od godzin wskazanych w SIWZ w punkcie 9 w części I?

4.    Czy winda wyznaczona do transportu posiłków będzie windą na wyłączność na czas transportu posiłków?

5.    W związku z zapisami, że Wykonawca nie wykonuje dystrybucji posiłków na oddziałach prosimy o precyzyjne opisanie w jaki sposób Wykonawca ma dbać o czystość wózków bemarowych na oddziałach?

6.    Prosimy o informacje czy może w punkcie 14 w I części Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający miał na myśli wózki transportowe a nie bemarowe?

7.    W związku z użytkowaniem wózków bemarowych przez pracowników Zmawiającego proponujemy, aby wprowadzić zapisy, które mówią, że Wykonawca będzie odpowiadał za naprawy, konserwacje wynikające z normalnego użytkowania. Koszty związane z uszkodzeniem wózków w skutek nienależytego użytkowania pokrywane będą przez Zamawiającego.

8.    W związku z faktem, że Sanepid sam weryfikuje częstotliwość wizyt na obiekcie na bazie oceny ryzyka – nowej karty kontroli Wykonawca może mieć kłopot z dostarczeniem co roku kopii oceny sanitarnej. Proponujemy zmianę zapisu na przedstawienie kopii kontroli po każdej dokonanej kontroli przez Sanepid.

9.    W związku z zapisem, ze dieta niepełna to 30% wartości obiadu prosimy o informacje jakie posiłki będą składały się na dietę niepełną?

10.  Ile diet niepełnych było u Zamawiającego w czasie ostatnich 12 miesięcy?

11.  W związku z niestabilna sytuacją prosimy wpisanie do umowy zapisów o obligatoryjnej zmianie ceny osobodnia po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jedynie takie zapisy pozwolą Wykonawcy na świadczenie usługi zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, szczególnie w zakresie wysokości wsadu do kotła?

12.  W związku z faktem, że Zamawiający wymaga określonej wysokości wsadu wnosimy, aby wprowadzić do umowy zapis pozwalający Wykonawcy waloryzować po każdych 12 miesiącach wysokość wsadu do kotła o wzrost wskaźnika towarów i usług publikowanego przez GUS. Brak takiego zapisu naraża Wykonawcę na straty lub konieczność zapewnienia wyższej ceny osobodnia celem zabezpieczenia ewentualnych różnic.

13.  Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę? Szczególnie w przypadku napraw wózków bemarowych do których konieczne są specjalne licencje np. energetyczne?

14.  Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ogranicza rodzaj umów dla pracowników? Skoro w okresie wakacyjnym istnieje konieczność zastępstw, które w dużej mierze odbywają się na zlecenie? Usztywnienie tego zapisu może mieć wpływ na realizację usługi i wysokość ceny osobodnia, celem zabezpieczenia realizacji usługi?

15.  Zapis w umowie w par 10 ust 1 jest sprzeczny z zapisami w ofercie dotyczące możliwością powierzenia części usługi podwykonawcy. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

16.  W związku z wymaganiami zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez Wykonawcę Zamawiający tym samym ogranicza formę zatrudnienia iż musza pracowników do zatrudnienia się na stałe, choć nie chciałaby on tego. A dodatkowo nakłada z tego tytułu karę na Wykonawcę. Prosimy o wprowadzenie zmian w tym zakresie, aby pracownicy Wykonawcy mieli wybór formy zatrudnienia a Wykonawca nie był karany za działania innego podmiotu lub pracowników wykonujących usługę dla Zamawiającego.

17.  W związku z zapisami w umowie a paragrafie 11 prosimy o zmniejszenie wysokości kar, o których mowa w ustępie 4 pkt. a z 2% na 0,5%, w pkt b z 5% do 1%?

18.  W związku z zapisem w umowie w par 11 ust 4 pkt b prosimy o przekazanie kopii dokumentu na podstawie, którego Zamawiający będzie dokonywał oceny realizacji usługi przez Wykonawcę?

19.  Prosimy o dokładane opisanie co oznacza połowa elementów wykonywanej usługi? Brak takiego zapisu, brak precyzyjnego opisania co Zamawiający będzie oceniał oraz brak przyporządkowania do nich wag może oznaczać, że Zamawiający będzie dokonywał oceny na bazie nieznanych dla Wykonawcy a skutkujących dla Wykonawcy kryteriów, co jest niezgodne z przesłankami do zawarcia umowy.

20.  Wnosimy o wprowadzenie do umowy w par. 11 ust 5 zapisów, które określą precyzyjniej opisaną tam sytuację np. w przypadku braku poinformowania Zamawiającego o spóźnieniu dostawy, po upływie 30 minut liczonych od czasu możliwego spóźnienia, czyli 60 minut od wyznaczonych godzin dostaw, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pozostawienie zapisu w takim kształcie pozwala Zmawiającemu bez podania przyczyny dokonać zamówienia posiłków u innego dostawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę.

21.  W związku z zapisami w par 13 ust 1 prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca właściwie interpretuje, że każda ze stron ma możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny?

22.  W związku z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) prosimy o dopuszczenie do użytku przez Wykonawcę produktów typu Jarzynka, Vegeta lub Maggi?

23.  Prosimy o zmianę zapisu w OPZ w punkcie 9 i dopuszczenie dostawy obiadów i podwieczorków o godz. 12.30.

24.  W związku z zapisami w OPZ w punkcie 20 prosimy o zmianę godziny składania zamówień na godz. 10.00, co pozwoli Wykonawcy na uzyskanie dłuższego czasu na przygotowanie posiłków, co będzie miało przełożenie na precyzję i zmniejszenie liczby ewentualnych niezgodności.

25.  W związku z zapisami w OPZ w punkcie 21 b proponujemy dodać, że pacjent przybyły w godzinach 10.30-12.00 otrzyma zupę i/lub porcję pieczywa lub ziemniaków.

26.  Proponujemy zmianą zapisów dotyczących diety niepełnej, którą jest kolacja i zupa. Oba te elementy to więcej niż 30% wartości obiadu to prawie 30% całodziennego wyżywienia. Pozostawianie takiego zapisu naraża Wykonawcę na zwiększone ryzyko, które będzie musiał uwzględnić w wyższej cenie osobodnia. Jako rozliczenie diety niepełnej proponujemy zapis, że jest to suma posiłków otrzymanych przez pacjenta w dniu przyjęcia i według takich stawek następować będzie rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

27.  Czy na fakturze sprzedażowej jaką Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu mają się znaleźć pozycje w rozbiciu na  koszty bezpośrednie (koszt surowca) i pośrednie (pozostałe)?

28.  Czy na fakturze wystawionej Zamawiającemu ma być wykazana jedna usługa (usługa żywienia z 8% stawką VAT) przemnożona przez liczbę dostarczonych posiłków?

29.  W związku z tabelą z formularza ofertowego prosimy o informacje czy Wykonawca, w związku z występowaniem różnych stawek VAT w poszczególnych grupach kosztowych musi wyszczególnić wszystkie stawki VAT: 0, 8, 5, 23, we obu pozycjach?

30.  Ze względu na trudność oceny jakie stawki VAT będą występować w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia usługi prosimy o informację czy konieczne jest rozbicie w formularzu ceny osobodnia ze stawką 8% na dwie pozycje opodatkowane różnymi stawkami VAT?

31.  Prosimy o informację czy w formularzu ofertowym Wykonawca powinien uwzględnić 8% stawkę, jaka jest stawką podatku VAT na usługi żywienia?

32.  Zwracamy się z prośbą o skrócenie czasu do 45 minut jako czasu na odbiór brudnych pojemników z oddziałów przez pracowników Wykonawcy?

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości wózków bemarowych na koniec 2018 - początek 2019 r w ilości 2-3 szt.

Ad 2.     Patrz wyjaśnienia Ad 1.

Ad 3.     Zamawiający zmienia zapis w pkt I.9) Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ), tj.:

Zamiast: Maksymalne dopuszczalne wcześniejsze dostarczenie lub spóźnienie dostawy wynosi 15 minut.

Powinno być: Maksymalne dopuszczalne wcześniejsze dostarczenie dostawy wynosi 15 minut.

Maksymalne dopuszczalne spóźnienie dostawy wynosi 30 minut.

Ad 4.     Zamawiający wydzielił windy do przewożenia posiłków w określonych porach.

Ad 5.     Zamawiający informuje, że pkt I.14) Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ) dotyczy wózków do rozwożenia posiłków na oddziały, nie dotyczy wózków typu bemar służących do rozwożenia posiłków w oddziałach.

Ad 6.     Patrz wyjaśnienia Ad 5.

Ad 7.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia: Jeżeli Zamawiający otrzyma nowe wózki lub wózki używane z nowymi kołami na gwarancji to będzie ponosił koszty napraw usterek niepodlegających naprawom w ramach gwarancji producenta oraz po upływie okresu gwarancji producenta. Jeżeli otrzyma wózki używane, koszty napraw ponosić będzie Wykonawca, z wyjątkiem napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania wózków.

Ad 8.     Zamawiający zmienia zapis w pkt I.28) w Załączniku nr 2 do SIWZ (OPZ), tj.:

Zamiast: Dostawca jeden raz w roku przedłoży wyniki kontroli sanitarnej dotyczącej higieny żywienia i oceny sposobu żywienia oraz badań wody.

Powinno być: Dostawca przedłoży kopię wyniku kontroli sanitarnej dotyczącej higieny żywienia i oceny sposobu żywienia oraz badań wody po każdej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w terminie do 2 tygodni od otrzymania wyniku.

Ad 9.     Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ) w pkt. 6 i 7.

Ad 10.   W skali roku średnio 5.

Ad 11.   Patrz zapis § 4 ust. 1 i ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy)

Ad 12.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 13.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zapisy pkt III.5 i 6 SIWZ stanowią transpozycję zapisów art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający odsyła do stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie interpretacji ww. przepisu udostępnionego na stronie internetowej UZP w zakładce: Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp / Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zapisy § 10 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) zostały opracowane w oparciu o „Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp” w ramach „Zmodyfikowanej klauzuli dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp” udostępnionych przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej UZP w zakładce: Repozytorium Wiedzy/ Wzorcowe dokumenty/ Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0022/32854/Klauzula-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-Pzp.doc

Ad 14.   Patrz wyjaśnienia Ad 13.

Ad 15.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia: Zapisy § 10 ust. 1 Załącznika nr 6 (Wzoru umowy) nie odnoszą się do charakteru prawnego łączącego Wykonawcę z Podwykonawcą, dotyczą charakteru prawnego łączącego Wykonawcę (Zleceniobiorcę) z osobami wykonującymi wskazane w ww. paragrafie czynności w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy lub charakteru prawnego łączącego podwykonawcę Wykonawcy (Zleceniobiorcy) z osobami wykonującymi wskazane w ww. paragrafie czynności w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy. Wymaga się, aby osoby wykonujące wskazane w ww. paragrafie czynności w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub przez podwykonawcę Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

Ad 16.   Patrz wyjaśnienia Ad 13.

Ad 17.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 18.   Patrz Załącznik nr 7 do SIWZ (Protokół niezgodności dostawy posiłków).

Ad 19.   Zamawiający zmienia w § 11 ust. 4 pkt c) Załącznika nr 6 (Wzór umowy), tj.:

Zamiast: jeżeli, w wyniku oceny, o której mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2, co najmniej połowa elementów wykonanej usługi uzyska w przeciągu dwóch miesięcy oceny niezadowalające - w wysokości 25 % wynagrodzenia miesięcznego (brutto), obliczonego za ostatni rozliczony miesiąc

Powinno być: jeżeli, w wyniku oceny, o której mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2, co najmniej trzy z pięciu kryteriów wykonanej usługi uzyska w przeciągu dwóch miesięcy oceny niezadowalające - w wysokości 25 % wynagrodzenia miesięcznego (brutto), obliczonego za ostatni rozliczony miesiąc.

Ad 20.   Zamawiający zmienia w § 11 ust. 5 Załącznika nr 6 (Wzór umowy), tj.:

Zamiast: W przypadku opóźnienia w dostawie posiłków Zleceniodawcy przysługuje powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Spóźnienie Zleceniobiorcy w dostarczeniu posiłków powyżej 30 minut upoważni Odbiorcę do zastosowania wykonawstwa zastępczego.

Powinno być: W przypadku opóźnienia w dostawie posiłków Zleceniodawcy przysługuje powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Spóźnienie Zleceniobiorcy w dostarczeniu posiłków powyżej 30 minut upoważni Odbiorcę do zastosowania wykonawstwa zastępczego pod warunkiem braku uprzedniego powiadomienia.

Ad 21.   Tak.

Ad 22.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 23.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 24.   Zamawiający zmienia zapis w pkt I.20) w Załączniku nr 2 do SIWZ (OPZ), tj.:

Zamiast: W dni robocze do godziny 10:30 dietetyk Zamawiającego poda mailem lub faksem ilość zamawianych posiłków oraz rodzaje diet do obiadu, a na następny dzień do godz.14:00. Pisemne przekazanie zapotrzebowania nastąpi wraz z odbiorem pojemników po obiedzie.

Powinno być: W dni robocze do godziny 10:00 dietetyk Zamawiającego poda mailem lub faksem ilość zamawianych posiłków oraz rodzaje diet do obiadu, a na następny dzień do godz.14:00. Pisemne przekazanie zapotrzebowania nastąpi wraz z odbiorem pojemników po obiedzie.

Ad 25.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 26.   Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ) w pkt. 6 i 7.

Ad 27.   Nie.

Ad 28.   Tak, zgodnie z § 3 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) z uwzględnieniem zmian określonych powyżej. Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) w pkt 8.

Ad 29.   Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 5.

Ad 30.   Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu SIWZ w pkt. 4 oraz zmiany zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 5.

Ad 31.   Patrz: Informacja nt. zmiany zapisu SIWZ w pkt. 4 oraz zmiany zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 5.

Ad 32.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 1 Zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 9). Zamieszczony załącznik zastępuje Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

 

 

Białystok, dnia 04.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych

nr referencyjny AT 3330/16/17

Ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306572-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi dostarczania posiłków

2017/S 148-306572, Ogłoszenie o zamówieniu, Usługi.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska,

Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 856646708, E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl, Faks: +48 857435913, Kod NUTS: PL841,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Warszawska 15, Białystok, 15-062, Polska.

Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut

Tel.: +48 856646708, E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl, Faks: +48 857435913, Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych. Numer referencyjny: AT 3330/16/17.

II.1.2)   Główny kod CPV: 55520000

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do SIWZ).

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis:

II.2.1)   Nazwa:

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV: 55320000, 90500000.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, Białystok.

II.2.4)   Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego całodziennych posiłków i napojów dla pacjentów, z uwzględnieniem diet specjalnych, średnio dla 150 pacjentów dziennie, odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (kod odpadu 20 01 08), wraz z doposażeniem oddziałów szpitalnych Zamawiającego w wózki typu bemar, w ilości 10 szt. Wózki typu bemar stanowić będą własność Wykonawcy.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

Kryterium jakości: Wsad surowcowy – Waga: 40

oraz

Cena – Waga: 60

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach: 24. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)   Informacje o opcjach: Opcje: nie.

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

II.2.14)   Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że zakład Wykonawcy w zakresie produkcji posiłków na rzecz pacjentów placówek szpitalnych został zatwierdzony przez właściwego Inspektora Sanitarnego lub jest pod stałym nadzorem sanitarnym i może świadczyć usługi w zakresie sporządzania i dostaw posiłków na rzecz pacjentów placówek szpitalnych.

III.1.2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 PLN.

III.1.3)  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.   Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi sporządzania i dostawy posiłków dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego o wartości nie mniejszej niż 650 000 PLN (brutto) każda.

2.   Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:

-      wyposażenie kuchni, urządzenia techniczne, termosy i pojemniki, w których będą dostarczane posiłki posiadają atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością,

-      posiada wdrożone: system HACCP, Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej,

-      posiada wdrożony system zgodny z Normą PN-EN ISO 22000 w kuchni, w której będą przygotowywane posiłki.

3.   Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

III.1.5)  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)  Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)  Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2.3)  Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/09/2017, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 12/09/2017, Czas lokalny: 11:30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane wadium: 14 000 PLN.

2.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a)   którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b)   wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

4.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wraz z ofertą Wykonawcy, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia:

a)   aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

5.   Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp.

b)   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c)   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d)   oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e)   dokumentów dotyczących innych podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

e)   wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, obejmujących sporządzanie i dostawy posiłków dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

f)    decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej zakład Wykonawcy w zakresie produkcji posiłków na rzecz pacjentów placówek szpitalnych, lub zaświadczenia, że zakład Wykonawcy jest pod stałym nadzorem sanitarnym i może świadczyć usługi w zakresie sporządzania i dostaw posiłków na rzecz pacjentów placówek szpitalnych,

g)   wykazu środków transportu niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z decyzjami właściwego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającymi środki transportu do przewozu posiłków,

h)   dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

i)    zaświadczenia lub certyfikatu niezależnego podmiotu (posiadającego akredytację w tym zakresie) zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawczych z Normą Jakościową PN-EN ISO 22000.

j)    załącznika nr 3 do SIWZ zawierającego oświadczenia, w tym oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.3) pkt 2 i 3.

7.   Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6: Okres w dniach od ustalonej daty składania ofert: 60, zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp.

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Faks: +48 224587800,

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Faks: +48 224587800,

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 02/08/2017.

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

5 - Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (wzór)

6 - Załącznik nr 5 - Wykaz środków transportu (wzór)

7 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy

8 - Załącznik nr 7 - Protokół niezgodności dostawy posiłków

9 - Załącznik nr 1 Zmieniony - Formularz ofertowy


Data publikacji: 2017-08-04

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-06

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin