Strona główna | O nas | Kontakt  
     

OGŁOSZENIE

 Białystok, 23.04.2019r.

                     BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje  kandydata/ki na  stanowisko:   inspektor  ds. zamówień  publicznych   (umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu).

Wymagania dotyczące w/w stanowiska: wykształcenie wyższe,  bardzo dobra znajomość MS Office, znajomość przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" (doświadczenie w zakresie ich stosowania), umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność,dyspozycyjność.

Osoby  zainteresowane  prosimy o  przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres:   kadry@onkologia.bialystok.pl lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

 

 

 

 

Białystok, 18.04.2019 r.     

   OGŁOSZENIE 

     o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert  oraz zmianie  specyfikacji i wzoru umowy 

      w KONKURSIE  OFERT nr 8/KO/2019 na świadczenia medyczne lekarzy specjalistów    

    BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o: 

   1) przesunięciu terminu składania ofert na dzień 24.04.2019r. do godz. 10.00, otwarcie 24.04.2019r. o godz. 10.15 

    2) zmianie specyfikacji i wzoru umowy

   specyfikacja

   wzor umowy

 

 

 

 

 

 

  Białystok,17.04.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

  w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 05.04.2019r., nr 7/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania  na świadczenia medyczne z zakresu pielegniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.   

 

wynik konkursu zalacznik nr 1

 

 

  Białystok,16.04.2019 r.     

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 

    w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.04.2019r., nr 6/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania  na świadczenia medyczne z zakresu pielegniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.     

 wynik konkursu zalacznik nr 1

 

 

 

 Białystok, 10.04.2019 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 8/KO/2019

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wymagane doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych). Zakres wykonywanych usług medycznych: opisywanie badań TK, MR, wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów oraz konsultacje dotyczące badań. Świadczenie usług  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM)/inne oddziały BCO. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2019r. do 30.04.2021r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.04.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert  19.04.2019r. o godz.10.15
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

ogloszenie

specyfikacja

wzor umowy

 

Białystok, dnia 09.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

Produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

Skaner – dwugłowicowa gammakamera typu

SPECT z tomografem komputerowym

SYMBIA T firmy Siemens

2005

1033

43.188,75 zł

Powyższy sprzęt jest (był) sprawny i posiada wpis do paszportu technicznego o aktualnym przeglądzie technicznym wykonany przez autoryzowany serwis.

Nadmieniamy, że urządzenie zostało zdemontowane i jest rozmontowane. Wizja lokalna możliwa do uzgodnienia lub istnieje możliwość przesłania zdjęć po demontażu urządzenia.

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Robert Frankowicz – St. Specjalista Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 25.04.2019 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Sprzęt zostanie wydany Nabywcy po wpłynięciu całości kwoty na konto szpitala.

8.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

   

 

 Białystok, 09.04.2019r.

OGŁOSZENIE 

Białostockie  Centrum  Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą  przy   ul.Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:                                                     Kierownika  Działu Kadr i Płac

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia), bardzo dobra przepisów prawa pracy , znajomość pakietu MS Office, doświadczenie zawodowe (min.5 lat), samodzielność,  dobra organizacja pracy.

Do podstawowych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało m.in. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z pracą Działu Kadr i Płac w BCO, organizowanie pracy podległego personelu, nadzór nad polityką personalną, prowadzenie dokumentacji  związanej z zatrudnieniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO
ul.Ogrodowa 12,  15-027 Białystok   

  

 

 

 Białystok, 05.04.2019 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 7/KO/2019

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez:

a)pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, ze specjalizacją lub w trakcie uzyskiwania w.w. uprawnień; świadczenie usług: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/inna komórka lub oddział BCO,

b)pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, ze specjalizacją lub w trakcie uzyskiwania w.w. uprawnień; świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka lub oddział BCO,

c)pielęgniarki/-arzy z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, ze specjalizacją/kursem;  świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka lub oddział BCO,

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2019r. do 30.04.2021r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 15.04.2019r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert  15.04.2019r. o godz.10.15.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 ogloszenie

specyfikacja konkursowa

wzor umowy

  

 

Białystok, 03.04.2019 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 6/KO/2019

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez:

a)   pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim Zakładu Radioterapii w BCO,

b)   pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim w Pododdziale Leczenia Bólu w BCO,

c)   pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim w Oddziale Radioterapii w BCO,

2.    Termin zawarcia umowy: od 01.05.2019r. do 30.04.2022r.

3.    Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO

4.    Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 10.04.2019r. do godz. 10.00.

5.    Otwarcie ofert  10.04.2019r. o godz.10.15.

6.    Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.    Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,

8.    Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).

9.    BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzor umowy

 

 

  Białystok, 21.03.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

  w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 12.03.2019r., nr 5/KO/2019

 Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania  na świadczenia medyczne z zakresu gastroenterologii  zgodnie z załącznikiem nr 1.     

wynik zalacznik nr 1

           

           

   OGŁOSZENIE

 Białystok, 20.03.2019r.

 

  Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą  przy  ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy    na  stanowisko:  Pracownika Działu Inwestycji

             Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie budowlane;  dobra znajomość prawa budowlanego;  umiejętność czytania oraz sprawdzania dokumentacji budowlanej;  umiejętność sporządzania kosztorysów;  znajomość MS Office; samodzielność  i zaangażowanie;  wymagane  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.                                                     
              Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok 

 

 

       

 

  

 

OGŁOSZENIE

Białystok, 20.03.2019r.

 

 Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą  przy  ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy  na  stanowisko:  Kierownika Działu Inwestycji

 Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe techniczne; doświadczenie w  realizacji oraz nadzorze  inwestycji  budowlanych, (doświadczenie zawodowe  min. 3 lata), dobra znajomość pakietu MS Office,; samodzielność i dobra organizacja. Do podstawowych obowiązków na w.w. stanowisku będzie należało m.in. przygotowanie planów i koordynacja działań związanych z inwestycjami (na wszystkich etapach), prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń zrealizowanych inwestycji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok 

 

OGŁOSZENIE

Białystok, 19.03.2019 r.

 Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą  przy  ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy                                 na  stanowisko:  Specjalisty do Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne; znajomość funkcjonowania oraz eksploatacji aparatury medycznej; znajomość MS Office; samodzielność i zaangażowanie;  dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok  w  terminie  do 15.04.2019 r.  

 

 

 

 

 

Białystok, 14.03.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KUNKURSU OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego komkursu ofert 1/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa W Białostockim Centrum Onkologii


Komisja Konfursowa wybrała ofertę:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Rogalski

 

Ogłoszenie o wyniki kunkursu

 


 

Białystok, 14.03.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KUNKURSU OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego komkursu ofert 2/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa W Białostockim Centrum Onkologii


Komisja Konfursowa wybrała ofertę:
Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu

 


 

         

Białystok, 18.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

O postępowaniu prowadzonym w celu wyłonienia dzierżawcy części nieruchomości z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy  

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dale BCO), 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,Tel. 58 66 46 708 , fax 85 74 35 913, strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl 

Poszukuje dzierżawcy części nieruchomości o powierzchni 22,50 m², położonej przy ul. Ogrodowej 10, z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy. 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12 budynek C 3pietro, 15-027 Białystok nie później niż w dniu 20-03-2019 do godziny 11:00. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie , zaadresowanej do BCO, z oznaczeniem „Oferta na dzierżawę części nieruchomości z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy”: oraz „ nie otwierać przed dniem 20-03-2019 do godziny 11:00”. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.

1. Termin realizacji- 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

2. Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie:

 Cena dzierżawy (miesięcznie brutto)-100%

   3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określnym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do :

1.      Justyna Juchnicka  tel:85 6646777 w godzinach 8:30-13:00

 


           

 

 

Białystok, 12.03.2019 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 5/KO/2019

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  specjalistów z zakresu gastroenterologii z uprawnieniami do przeprowadzania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii. Zakres wykonywanych usług medycznych: badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Świadczenie usług; Pracownia Endoskopii/ inne oddziały BCO.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 21.03.2019r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert  21.02.2019r. o godz.10.15
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

specyfikacja

wzor umowy

 

 


 

 

 

 Białystok, 07.03.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

  w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 26.02.2019r., nr 4/KO/2019

 Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania  na świadczenia medyczne pielęgniarskie, zgodnie z załącznikiem nr. 1.

wynik zalacznik nr 1

 


 

 

 

Białystok, 06.03.2018 r.

Ogłoszenie

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 1/PK/2019

na stanowisko lekarza gastroenterologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 21.03.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii).
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 14.03.2019 do godz. 9.00

należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  13.03.2019 r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, t.j. ze zm.).
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     06.03.2019r.
Ogłoszenie zdjęto w dniu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Specyfikacja

Wzór umowy

 


 

 

Białystok, 06.03.2019 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się


Ogłasza konkurs ofert nr 2/PK/2019
na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 21.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku przez pielęgniarkę anestezjologiczną z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok w sekretariacie w godz. 7.30-15.05.

 

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 14.03.2019 do godz. 9.00


należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  13.03.2019 r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
 

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
 

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, t.j. ze zm.).
 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu     06.03.2019
 

Ogłoszenie zdjęto w dniu
 

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Specyfikacja

Wzór umowy

 


 

 

Białystok, 06.03.2019 r.     

Ogłoszenie 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:                                                                                     Pełnomocnik  d.s. Systemu Zarzadzania Jakością

Wymagane wyższe wykształcenie oraz doświadczenie na w.w. stanowisku. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok w terminie  do 31.03.2019 r. 

 

Białystok, 26.02.2019 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 4/KO/2019

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez:

a)  pielęgniarki/-arzy  z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, ze specjalizacją lub w trakcie uzyskiwania w.w. uprawnień; świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka lub oddział BCO,

b)     pielęgniarki/-arzy z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, ze specjalizacją/kursem;  świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka lub oddział BCO,

c)      pielęgniarki/-arzy ; świadczenie usług: Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna /inna komórka lub oddział BCO,

d)     pielęgniarki/-arzy; świadczenie usług: Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego/ inna komórka lub oddział BCO

e)      pielęgniarki/-arzy; świadczenie usług: Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Pracowni Brachyterapii /inna komórka lub oddział BCO,

 

 1. Termin zawarcia umowy: od ….03.2019r. do 28.02.2021r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 06.03.2019r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert  06.03.2019r. o godz.10.15.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 specyfikacja

 umowa wzor

 

 

 

 

 

 

 

 Białystok, 26.02.2019 r.     

Ogłoszenie 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   

                                                                    LEKARZA SPECJALISTĘ Z DZIEDZINY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH   
                                                                        do pracy na pełen etat na Oddziale Onkologii Klinicznej i Izbie Przyjęć

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 4 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok.
Informacja pod numerem  tel. 85 66 46 723.  

 

 Białystok, 20.02.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 06.02.2019r., nr 1/KO/2019

wynik anestezjologia

Białystok, 20.02.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  ogłoszonego 11.02.2019r., nr 3/KO/2019

  wynik konkursu chirurgia

   

 

  

Białystok, 20.02.2019 r.     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 w sprawie konkursu ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych,  ogłoszonego 11.02.2019r., nr 2/KO/2019

wynik konkursu

 

 

 

 

 

Białystok, 13.02.2019 r.     

 

   OGŁOSZENIE

O ZMIANIE WZORU UMOWY ORAZ  PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT w  KONKURSIE  OFERT nr 1/KO/2019

na świadczenia medyczne lekarzy specjalistów z  zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o:
1) zmianie wzoru umowy
2) przesunięciu terminu składania ofert na dzień 19.02.2019r. do godz.10.00.
3) przesunięciu terminu otwarcia  ofert na dzień 19.02.2019r. o godz.10.15.

 

wzór umowy zmiana

   

 

 

Białystok, 11.02.2019r.

   OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 3/KO/2019

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez  lekarzy  specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej   w  Białostockim Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.02.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert  18.02.2019r. o godz.10.15.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. Zamawiający - BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

specyfikacja

 

wzor umowy

 

 

 

 

 


 

 

 Białystok,11.02.2019r.

   OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 2/KO/2019

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez  lekarzy  specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej w  Białostockim Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.02.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert  18.02.2019r. o godz.10.30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. Zamawiający - BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Specyfikacja

Wzór umowy


 

 

 

Białystok, 11.02.2019 r.     

   OGŁOSZENIE 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą  przy   ul.Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:     

     statystyk  medyczny

Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  min. średnie  (mile widziane wykształcenie związane z ochroną zdrowia lub medycyną); dobra znajomość  obsługi komputera .
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok  w  terminie  do 18.02.2019 r.  

 

 

 


 

 

 

 
ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot:        

1)    Przeprowadzenie warsztatów z wizażu podczas eventów informacyjno-edukacyjnych w okresie marzec – maj 2019 r.
2)    Wynajem pomieszczenia/sali przystosowanej do organizacji eventów informacyjno-edukacyjnych i warsztatów parzenia kawy w okresie marzec-maj 2019 r. –  w zależności od możliwości Wykonawcy.

Zamawiający:    Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

                          ul. Ogrodowa 12
                          15-027 Białystok
                          NIP 966-13-30-466
                          REGON 050657379

Projekt:             „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

1.    WPROWADZENIE
1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy
2)    Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby prowadzące postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i podawania przyczyn.
4)    Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5)    Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem o cenę, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
6)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Uwaga Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Eventy informacyjno-edukacyjne, w ramach, których będzie realizowany przedmiot zamówienia (warsztaty z wizażu) mają odbywać się cyklicznie w dni pracujące w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00). Dokładne terminy eventów do ustalenia z Zamawiającym.

Przewidywana liczba uczestników: 15-20 osób
Przewidywany czas trwania eventu: 4 godziny (w tym : 2 godziny warsztatu z wizażu)
Przewidywana częstotliwość: raz w tygodniu

1)    Warsztaty z wizażu

Grupa docelowa: kobiety, uczestniczki projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”
         Przewidywana liczba uczestników: 15- 20 osób
         Czas trwania warsztatów: 2 godziny (1 godzina = 60 min)
Przewidywana częstotliwość: 1 raz w tygodniu (w okresie marzec-maj 2019 r.), przy czym zamawiający zastrzega możliwość odwołania warsztatu w przypadku gdy nie zbierze się grupa uczestników, o czym powiadomi wykonawcę, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem warsztatu.

Przykładowe zagadnienia warsztatów :
1.    podstawy makijażu – akcesoria i kosmetyki i ich zastosowanie, analiza twarzy – analiza kolorystyczna, niedoskonałości, techniki korekcji kształtu twarzy i elementów twarzy w makijażu,
2.    dobór kosmetyków,
3.    techniki aplikacji,
4.    makijaż dzienny,
5.    makijaż wieczorowy, karnawałowy.

2)    Wynajem Sali
Wynajem Sali uzależniony jest od możliwości Wykonawcy. W przypadku niemożności zapewnienia Sali przez Wykonawcę, za miejsce organizacji eventu odpowiada Zamawiający – Białostockie Centrum Onkologii. Eventy będą miały miejsce na terenie miasta Białystok, a Wykonawca zostanie o lokalizacji poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku możności zapewnienia Sali przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do zapewnienia sali dla grupy około 15-20 osobowej plus szkoleniowiec i 2 osoby prowadzące eventy, przy czym 1 godzina wynajmu sali = 60 min. Koszt Sali należy w takim przypadku uwzględnić w ofercie.
 

Wynajem Sali na min. 4 godziny
 

Wymagania dotyczące wynajmu sali do przeprowadzenia warsztatów z wizażu i eventu informacyjno-edukacyjnego
 

1.    Sala powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla grupy około 15-20 osobowej i szkoleniowca/2 osób prowadzących eventy, wyposażona w krzesła, stoliki.
2.    Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będzie prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.
3.    Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
4.    Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
5.    Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu/evencie).
6.    Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób  niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/evencie  będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagającą takiego ułatwienia.
7.    Dostępność sali na 30 minut przed i po szkoleniu/evencie w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przez szkoleniowca/osoby prowadzącej event.
8. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu eventu informacyjno-edukacyjnego.
 

3.    WARUNKI UDZIAŁU
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1)    Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2)    Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3)    Wymagania wobec Wykonawcy:
a)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
b)    Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
4)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na terenie miasta Białystok, zgodnie z wcześniej ustalonym z Wykonawcą harmonogramem eventów i warsztatów z wizażu. Przewidywana częstotliwość: 1 raz w tygodniu (w okresie marzec-maj 2019 r.), przy czym Zamawiający zastrzega możliwość odwołania eventu i warsztatu w przypadku gdy nie zbierze się grupa uczestników, o czym powiadomi wykonawcę, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem.

5.     TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z:
1)    programem warsztatów z wizażu, kosztami przeprowadzenia warsztatów,
2)    kosztami wynajmu Sali – w przypadku, gdy Wykonawca posiada możność zapewnienia Sali
należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pborkowska@onkologia.bialystok.pl w terminie do 13.02.2019 r. do godz. 13:00.

6.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia/wydłużenia okresu realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia.
Osoba do kontaktu:
Patrycja Borowska
adres e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl
telefon 607 516 517
 


 

Białystok, 06.02.2019 r.     

   OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT nr 1/KO/2019

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze  zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez  lekarzy  specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ BCO.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 14.02.2019r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert  14.02.2019r. o godz.10.15.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 8. Zamawiający - BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Białystok, dnia 05.02.2019r.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

 

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:
  Lp. Nazwa Rok Produkcji Nr fabryczny Cena
  wywoławcza
  (brutto)
  1 Skaner – dwugłowicowa gammakamera typu SPECT z tomografem komputerowym SYMBIA T firmy Siemens 2005 1033 57.585,00 zł

  Powyższy sprzęt jest (był) sprawny i posiada wpis do paszportu technicznego o aktualnym przeglądzie technicznym wykonany przez autoryzowany serwis.
  Nadmieniamy, że urządzenie zostało zdemontowane i jest rozmontowane. Wizja lokalna możliwa do uzgodnienia lub istnieje możliwość przesłania zdjęć po demontażu urządzenia.
 2. Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.
 3. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.
 4. Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:
  Robert Frankowicz - St. Specjalista Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,
  tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.
 5. Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 05.03.2019 r. do godz. 11:00.
 6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
 7. Sprzęt zostanie wydany Nabywcy po wpłynięciu całości kwoty na konto szpitala.
 8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
   

 


 

 

Białystok, dnia 05.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

Produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

1.054,50 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

1.054,50 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

1.687,50 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

2.109,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

2.319,75 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

2.319,75 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

1.476,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

1.476,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

2.109,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

2.109,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

1.898,25 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

421,50 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

126,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 08:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 08.03.2019 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

Białystok, 30.01.2019 r.


ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Przedmiot:   

1)    Przeprowadzenie warsztatów z parzenia kawy podczas eventów informacyjno-edukacyjnych w okresie luty – kwiecień 2019 r.
2)    Wynajem pomieszczenia/sali przystosowanej do organizacji eventów informacyjno-edukacyjnych i warsztatów parzenia kawy w okresie luty-kwiecień 2019 r.
3)    Catering: przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, ciasto) podczas eventów informacyjno-edukacyjnych w okresie luty – kwiecień 2019 r.

Zamawiający:    Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

    ul. Ogrodowa 12
    15-027 Białystok
    NIP 966-13-30-466
    REGON 050657379

Projekt:    „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

1.    WPROWADZENIE
1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy
2)    Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby prowadzące postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i podawania przyczyn.
4)    Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5)    Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem o cenę, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
6)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Uwaga Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Eventy informacyjno-edukacyjne, w ramach, których będzie realizowany przedmiot zamówienia (warsztaty parzenia kawy, wynajem pomieszczenia/sali, organizacja przerw kawowych mają odbywać się cyklicznie w dni pracujące w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00). Dokładne terminy eventów do ustalenia z Zamawiającym.

Przewidywana liczba uczestników: 15-20 osób
Przewidywany czas trwania eventu: 4 godziny
Przewidywana częstotliwość: raz w tygodniu


1)    Warsztaty parzenia kawy
Grupa docelowa: kobiety, uczestniczki projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”
Przewidywana liczba uczestników: 15- 20 osób
Czas trwania warsztatów: 2 godziny (1 godzina = 60 min)
Przewidywana częstotliwość: 1 raz w tygodniu (w okresie luty-kwiecień 2019 r.), przy czym zamawiający zastrzega możliwość odwołania warsztatu w przypadku gdy nie zbierze się grupa uczestników, o czym powiadomi wykonawcę, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem warsztatu.

Przykładowe zagadnienia warsztatów parzenia kawy:

 • rodzaje kaw (różnice między kawami jednorodnymi, blendami z palarni rzemieślniczych i kawami komercyjnymi, jak czytać opakowania, przechowywanie),
 • przegląd alternatywnych metod parzenia oraz jak używać (Drip/V60, Chemex, Aeropress, Syphon, French Press),
 • wybór akcesoriów do parzenia kawy,
 • smaki i aromaty – degustacja kilku rodzajów kaw, przygotowanych za pomocą różnych urządzeń

2)    Wynajem Sali
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali dla grupy około 15-20 osobowej plus szkoleniowiec i 2 osoby prowadzące eventy, przy czym 1 godzina wynajmu sali = 60 min.
Wynajem na min. 4 godziny
Wymagania dotyczące wynajmu sali do przeprowadzenia warsztatów z parzenia kawy i eventu informacyjno-edukacyjnego
1.    Sala powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla grupy około 15-20 osobowej i szkoleniowca/2 osób prowadzących eventy, wyposażona w krzesła, stoliki.
2.    Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będzie prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.
3.    Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
4.    Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
5.    Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu/evencie).
6.    Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/evencie będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagającą takiego ułatwienia.
7.    Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób  niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/evencie  będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagającą takiego ułatwienia.
8.    Dostępność sali na 30 minut przed i po szkoleniu/evencie w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przez szkoleniowca/osoby prowadzącej event.
9.    Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia/eventu informacyjno-edukacyjnego:
- projektor multimedialny,
- dostęp do Internetu,
- ekran lub biała (jasna ściana)
8. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu eventu informacyjno-edukacyjnego.


3)    Organizacja przerwy kawowej
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 15-20 osób podczas eventu prowadzonego w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Realizacja usługi cateringowej przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie słodkich przekąsek i napojów wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją pozycji menu.
Przekąski oraz napoje zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych, o wysokiej jakości i podane w sposób estetyczny w formie szwedzkiego stołu.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
- Świeżo parzona kawa,
- herbata min. 3 rodzaje: czarna, owocowa, ziołowa,
- mleko, cytryna, cukier, słodzik
- woda gazowana i niegazowana 0,5 l/osobę
- ciasto 200 g/osobę
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję menu do ostatecznej akceptacji.


3.    WARUNKI UDZIAŁU
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1)    Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2)    Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3)    Wymagania wobec Wykonawcy:
a)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
b)    Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
4)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w siedzibie Wykonawcy, zgodnie z wcześniej ustalonym z Wykonawcą harmonogramem eventów i warsztatów parzenia kawy. Przewidywana częstotliwość: 1 raz w tygodniu (w okresie luty-kwiecień 2019 r.), przy czym Zamawiający zastrzega możliwość odwołania eventu i warsztatu parzenia kawy w przypadku gdy nie zbierze się grupa uczestników, o czym powiadomi wykonawcę, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem.

5.     TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z:
1)    programem warsztatów parzenia kawy, kosztami przeprowadzenia warsztatów,
2)    cateringu - przerwy kawowej i kosztami na osobę
3)    kosztami wynajmu pomieszczeń/sali,
które zostanie ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego po wyborze oferty, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzabielska@onkologia.bialystok.pl w terminie do 04.02.2019 r. do godz. 12:00.

6.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia/wydłużenia okresu realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia.
Osoba do kontaktu:
Dorota Zabielska
adres e-mail dzabielska@onkologia.bialystok.pl
telefon 503 057 097
 


Białostockie Centrum Onkologii w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,
Partnerzy:
-  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3 000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.


W ramach realizacji projektu:
- realizowane będą bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego,
- pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu,
- zostanie zapewniona możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym,
- zostanie zapewniona opieka w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 301 310 i/lub  kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl
 

 


 

Białystok, 25.01.2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot:    ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla 100 OSÓB
Podczas eventu informacyjno-edukacyjnego w dniu 02.02.2019 r. organizowanego w ramach realizacji projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Zamawiający:    Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
    ul. Ogrodowa 12
    15-027 Białystok
    NIP 966-13-30-466
    REGON 050657379

Projekt:    „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

1.    WPROWADZENIE
1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy
2)    Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby prowadzące postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i podawania przyczyn.
4)    Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5)    Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem o cenę, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
6)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Uwaga Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 100 osób podczas eventu prowadzonego w dniu 02.02.2019 r. w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”. Event będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w godzinach 10:00 – 14:00. Zamówienie musi zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego o godzinie 9:00 w dniu 02.02.2019 r.

Realizacja usługi cateringowej przez Wykonawcę obejmować będzie dostarczenie przekąsek i napojów wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją pozycji menu.

Przekąski oraz napoje zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych, o wysokiej jakości i podane w sposób estetyczny w formie szwedzkiego stołu.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Pozycja menu

gramatura na osobę

Przekąska słodka dietetyczna (typu ciasto/ciastka, batoniki, muffiny, musy itp. (min. 6 rodzajów)

ok. 400 g./osobę

Świeże soki i koktajle owocowe/warzywne (3-4 rodzaje)

0,25 l/osobę

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję menu do ostatecznej akceptacji.

3.    WARUNKI UDZIAŁU
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1)    Wykona/dostarczy przedmiot zamówienia w terminie.
2)    Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3)    Wymagania wobec Wykonawcy:
a)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
b)    Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
4)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 02.02.2019 r. o godz. 9:00.

5.     TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz w przykładowym menu oraz wyceną, które zostanie ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego po wyborze oferty, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzabielska@onkologia.bialystok.pl w terminie do 30.01.2019 r. do godz. 12:00.

6.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:
Dorota Zabielska
adres e-mail dzabielska@onkologia.bialystok.pl
telefon 503 057 097

 


 

 

Białystok, 24.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:

PIELEGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE I PIELĘGNIARKI OPERACYJNE

miejsce pracy – Blok Operacyjny BCO

Osoby zainteresowane posiadające wymagane kwalifikacje (specjalizacja pielęgniarska) prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 4 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok w godzinach 10-14.

 


 

Białystok, 24.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:

SALOWE

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 4 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok w godzinach 10-14.

 


 

Białystok, 21.12.2018r.

OGŁOSZENIE 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy                                                                                             na  stanowisko:     sprzątaczki
Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: posiada umiejętności pracy w zespole, przestrzega dyscypliny pracy, dyspozycyjna, gotowa do podejmowania dodatkowych zadań  samodzielna  i zaangażowana. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymanie czystości na wyznaczonym odcinku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub idebowski@onkologia.bialystok.pl ewentualnie  bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok  w terminie  do  30.01.2019 r.  

Białystok, 19.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:   

1.     Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Malinowski, Białystok

2.     Piotr Oleksza, Białystok

3.     Praktyka Lekarska Medkam Kamil Safiejko, Białystok

4.     Marcin Juchimiuk, Białystok

5.     Marek Kiluk, Białystok

6.     Marian Domurat, Olmonty

7.     Adam Sankiewicz, Serock

8.     Jerzy Hapanowicz, Białystok                                                                                                                                                                            

9.     Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Kokoszko

10.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sergiusz Jarosz, Białystok

11.  Fiedorowicz Wojciech Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Białystok.

 

 

Białystok, 18.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
Krystyna Fiłończuk Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Białystok.

 

 

 Białystok, 18.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu/ lub innych oddziałach Białostockiego Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:

 1. Urszula Falkowska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Bielsk Podlaski
 2. Alina Nasuta Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Bielsk Podlaski
 3. Marina Greś, Sokółka

Białystok, 17.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu patomorfologii w Białostockim Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:   

 1. Praktyka Lekarska Waldemar Farmulski, Białystok
 2. Mariusz Koda, Dobrzyniewo Duże
 3. Jacek Cylwik , Białystok
 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Konsultacje Medyczne Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Białystok.

 

 

 

Białystok, 14.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej i chirurgii onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1. Prywatny Gabinet Onkologiczny Helena Urban-Szypluk, Klepacze.
2. Piotr Żurawski, Białystok
3. Włodzimierz Markiewicz, Białystok
4. Zbigniew Sawicki,

 


 

Białystok, dnia 13.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

Produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

1.406,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

1.406,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

2.250,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

2.812,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

3.093,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

3.093,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

1.968,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

1.968,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

3.093,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

3.093,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

2.531,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

562,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

168,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 15.01.2019 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


Białystok, 10.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu radiodiagnostyki Komisja Konkursowa wybrała oferty:
1. Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Dowiacka-Okruszko.

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Maksimowicz. 

Białystok, 10.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu urologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Puchnarewicz.   

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Białostockie  Centrum  Onkologii im.M.Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy
na  stanowisko:   Specjalisty ds. Sprzętu Szpitalnego

Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia SEP; dobra znajomość funkcjonowania oraz eksploatacji aparatury medycznej; znajomość MS Office; samodzielność  i zaangażowanie;  dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku stanowisku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynowanie działań związanych z zakupem, eksploatacją  oraz nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem  aparatury medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok  w terminie  do 20.12.2018 r.  

  

OGŁOSZENIE

 

 

Białostockie  Centrum  Onkologii im.M.Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy
na  stanowisko:   Kierownika Działu Kontrolingu i Analiz

 Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe ekonomiczne  (mile widziane studia podyplomowe); bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;  doświadczenie w  zakresie prowadzenia i rozliczania badań klinicznych i kierowania projektami oraz znajomość rozliczeń z NFZ.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok w terminie  do 20.12.2018 r.  

Białystok, 07.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu onkologii klinicznej Komisja Konkursowa wybrała ofertę:  Gabinet Lekarski Mirosława Demska.   

 

  

 Białystok,06.12.2018 r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie :wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, onkologicznego, chirurgicznego,  pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie uzyskiwania w.w. uprawnień  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Oddział Chirurgii BCO / lub w innej lokalizacji (komórce organizacyjnej BCO) wg potrzeb/;  usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa w BCO oraz w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego) na bloku operacyjnym i w innych lokalizacjach wg potrzeb BCO.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 4 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.12.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 17.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.) 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

  

                                                                                                                   Białystok, 03.12.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistki w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane : specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego/onkologicznego.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 4 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 18.12.2018r. o godz. 10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                     Białystok,03.12.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w   Białymstoku, z siedzibą  przy ul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok  zaprasza do współpracy lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa z możliwością  rozpoczęcia  specjalizacji  z zakresu  ginekologii  onkologicznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)
na adres 
kadry@onkologia.bialystok.pl  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot:        ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU BRAFITTINGU PODCZAS EVENTU PROWADZONEGO W DNIU 08.12.2018 R. W RAMACH PROJEKTU pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

Zamawiający:   Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
                          ul. Ogrodowa 12
                          15-027 Białystok
                          NIP 966-13-30-466
                          REGON 050657379

Projekt: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu brafittingu podczas eventu prowadzonego w dniu 08.12.2018 r. w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”. Event będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w godzinach 10:00 – 14:00. Czas trwania szkolenia z brafittingu przewidywany jest w godzinach 11:00 – 13:00. Przewidywana liczba uczestników szkolenia : 30 osób.

Realizacja usługi szkoleniowej przez Wykonawcę obejmować będzie przykładowe zagadnienia:

 1. Anatomia piersi, prawidłowy biustonosz i jego wpływ na zdrowie kobiety, o zdrowotnych i estetycznych skutkach niedopasowanych biustonoszy,
 2. Sposoby ustalania rozmiaru biustonosza, dostępne rozmiarówki, przeliczanie rozmiarów,
 3. Konstrukcja biustonosza, rodzaje biustonoszy, dobór biustonosza,
 4. O domowych sposobach dbania o zdrowie i wygląd biustu.

Warunki udziału:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji: Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok w dniu 08.12.2018 r. w godzinach 10:00-12:00.

Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pborkowska@onkologia.bialystok.pl w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zapytania o cenę, tj. do 30.11.2018 r. do godz. 15:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

 


Białystok, 2018-11-28

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027  Białystok  zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii (w tym Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chorób Piersi), przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO (pok.4), Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  „budynku administracji”  w Białostockim Centrum Onkologii (BCO), III piętro (pok.4 ) Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 11.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 11.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 28.11.2018r.

  OGŁOSZENIE

Białostockie  Centrum  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkurs ofert (ogłoszony w dniu 15.11.2018r.) na  świadczenie usług  medycznych  przez  lekarzy  specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii  zostaje odwołany. 

 

Białystok, 22.11.2018

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im.Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.160 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarza  specjalistę onkologii klinicznej (Oddział  Onkologii Ginekologicznej, dyżury medyczne, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna/Pododdział Chemioterapii Dziennej).

2. Termin obowiązywania umowy od  01.2019r. do 31.12.2020r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji”  BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. nr 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 03.12.2018r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 03.12.2018r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej (świadczenia i dyżury) w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2021r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 10.40.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu urologii w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 Białystok, 15.11.2018

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w  Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego  Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej i chirurgii onkologicznej  w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 12.00.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

  

  Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów patomorfologów w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 11.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów lub lekarzy po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego z zakresu radiodiagnostyki (doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych) : opisywanie badań TK, MR, wykonywanie biopsji, badań usg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM).

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 11.00.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

1.875,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

1.875,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

3.000,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

3.750,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

4.125,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

4.125,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

2.625,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

2.625,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

4.125,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

4.125,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

3.375,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

750,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

225,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 22.11.2018 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

 

Białystok, dnia 17.10.2018r.

OGŁOSZENIE 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni   pracownika  na  stanowisko:   salowej,  sanitariusza  (zatrudnienie na  umowę o pracę,  pełny etat 7h 35') 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok. Informacja pod numerem  tel. 85 66 46 713.  

 

 

Białystok, 01.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełnić  wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2011r., nr 151poz.896).

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:             

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu w BCO w Białymstoku” w terminie 10 dni (do 11.10.2018r.) od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) w sekretariacie lub wysłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr.4” Dział Kadr i Płac”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane    w siedzibie BCO, Białystok ul. Ogrodowa 12.

 


 

Białystok, 26.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu radiologii zabiegowej Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Kuźmicz  

 

Białystok, 24.09.2018r.

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko: 

LEKARZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ   

Osoba na w.w. stanowisku odpowiedzialna będzie za organizacja leczenia krwią i jej składnikami w jednostkach/ komórkach organizacyjnych BCO.

Wymagane kwalifikacje zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.

 Informacja pod numerem  tel. 85 66 46 723.  

 

 

 

Białystok, 20.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu fizyki medycznej, koordynowania Zakładem Fizyki Medycznej oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Białostockim  Centrum  Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Fizyka Medyczna Maria Kisielewska-Birycka, Białystok.

 

Białystok, 20.09.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w Białostockim Centrum Onkologii, Komisja Konkursowa wybrała ofertę : Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska, Białystok.

 

Białystok, 14.09.2018 r.     

  OGŁOSZENIE 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   specjalisty ds. badań klinicznych

Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (farmaceutyczne), wykształcenie uzupełniające (studia podyplomowe itp.)  oraz doświadczenie w  zakresie prowadzenia  badań klinicznych i kierowaniu projektami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok.

  

Białystok, 14.09.2018 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  specjalistów z zakresu radiologii zabiegowej:  punkcja, biopsja, drenaże, termoablacja w procedurze przezskórnej i śródoperacyjnej, opisywanie badań TK, wykonywanie badań USG i TK w  Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 24.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  24.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 06.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 10/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
Praktyka Pielęgniarksa, Izabela Jaworowska, Białystok

 

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 8/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

 1. Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska, Supraśl,
 2. Praktyka Lekarska Andrzej Drwal, Białystok,
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Mazurczak, Grabówka,
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Płoński, Nowe Aleksandrowo,
 5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Kosierkiewicz, Dobrzyniewo Fabryczne,
 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Wargocka-Skiepko, Turośń Kościelna
 7. Indywidualna Praktyka Lekarska Oleg Dyśko, Białystok,
 8. Prywatna Praktyka Lekarska lek.med. Joanna Tytman, Białystok,
 9. Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wanda Kosierkiewicz, Dobrzyniewo Fabryczne

 

 Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 6/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Praktyka Lekarska Grażyna Piotrowska-Staworko, Białystok

  

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 7/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Praktyka Lekarska Grażyna Piotrowska-Staworko, Białystok

Marzena Konopko, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Białystok

Paweł Rogalski, Białystok 

 

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 9/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Rafał Falkowski, „SALUS” profesjonalne usługi pielęgniarskie Rafał Falkowski, Białystok

Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska, Białystok

 

 


 

Białystok, 06.09.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r.poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  specjalistów  z zakresu radiodiagnostyki : opisywanie badań tomograficznych –okolica/porównanie; opisywanie badań rezonansu okolica/porównanie; nadzór nad wykonaniem badań tomograficznych/rezonansu; konsultacje dotyczące badań wykonywanych poza i w BCO oraz konsultacje przy planowaniu radioterapii (badanie lokalizacyjne); nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów; badania i opis usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  19.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 06.09.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystokzwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie fizyki  medycznej, koordynowanie Zakładem Fizyki Medycznej oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez specjalistów fizyki medycznej w zakresie BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  19.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

 

Białystok, 06.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie :wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego)  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Blok operacyjny (usługi medyczne, dyżury  „w gotowości”); usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w obrębie BCO .

2.Termin zawarcia umowy:  październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „D”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 301 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 19.09.2018r. o godz. 10.45.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.) 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 28.08.2018 r.

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 10/PK/2018

na stanowisko pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę endoskopową.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

 

 

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy


 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 9/PK/2018

na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę anestezjologiczną z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

 wzór umowy


 

 

 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 8/PK/2018

na stanowisko lekarza anestezjologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018 r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy


Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 7/PK/2018

na stanowisko lekarza gastroenterologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii).

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ogłoszenie o konkursie

ośiwadczenie oferenta

formularz ofertowy

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy

 


 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 6/PK/2018

na stanowisko lekarza koordynującego w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest działanie nadzorujące realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej a także doradztwo dotyczące działań interwencyjnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza koordynującego.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy

 

 


 

OGŁOSZENIE

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko: 

PIELEGNIARKA DS. SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH   (samodzielne stanowisko)

Osoba na w.w. stanowisku odpowiedzialna będzie za monitorowanie i oddziaływanie na stan sanitarno-epidemiologiczny Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku. Wymagana  specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

  

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

   
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkursy ofert o nr: 1/PK/2018, 2/PK/2018, 3/PK/2018, 4/PK/2018, 5/PK/2018 (ogłoszone w dniu 25.07.2018 r., przedłużone do dnia 07.08.2018 r.) na świadczenie usług medycznych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” zostają unieważnione.

 


 

 

Białystok, 27.08.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego zabiegowego na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu  Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

 1. Jadwiga Łapińska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Białystok

 


 

 

 

Białystok, 27.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowania pracą personelu w Pracowni Endoskopii wybrała ofertę:

 1. Izabela Jaworowska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Białystok

 

 


 

Białystok, 16.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkurs ofert (ogłoszony w dniu 01.08.2018 r.) na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Białostockim Centrum Onkologii został unieważniony z powodu braku ofert.

 


 

 

Białystok, 14.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym w zakresie radiodiagnostyki- opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Maciej Maksimowicz Indywidualna Praktyka Lekarska.

 


 

                                                                                                                   Białystok, 07.08.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki zabiegowe operacyjne na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane : specjalizacja operacyjna,  min. 5 lat stażu pracy jako pielęgniarka zabiegowa.

2.Termin zawarcia umowy:  01.09.2018r. do 31.08.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 301 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 20.08.2018r. o godz. 10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                  Białystok, 06.08.2018r.

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej12,5-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: technik elektroradiolog  (zatrudnienie: umowa o pracę). Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:  wykonywanie badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Wmagania: wykształcenie min. średnie (studium zawodowe) lub licencjackie z zakresu elektroradiologii, szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta, bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Mile widziane doświadczenie na stanowisku technika elektroradiologii (TK,RM).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok (Budynek E II piętro).  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BCO, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę  moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Białostockie Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul.Ogrodowa 1215-027 Białystok. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

                                                             Białystok, 06.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok    ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji
                                                                                              oraz Pododdziałem Leczenia Bólu                                                                                               

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełnić  wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2011r., nr 151poz.896).

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:             

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu w BCO w Białymstoku”  w  terminie  21 dni  (do 27.08.2018 r.) od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) w sekretariacie lub wysłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12,   15-027 Białystok, pokój nr.301” Dział Kadr i Płac”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane  są  w siedzibie BCO, Białystok ul. Ogrodowa 12.    

 

                  

                                                                                                                   Białystok, 06.08.2018r.

 

 

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów  z  kursem specjalistycznym z endoskopii oraz koordynowanie pracą personelu w Pracowni Endoskopii  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane min. 5 lat stażu pracy.  2.Termin zawarcia umowy:  01.09.2018r. do 31.08.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 301 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 20.08.2018r. o godz. 10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 01.08.2018r.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko lekarza koordynującego, lekarza anestezjologa, lekarza gastroenterologa, pielęgniarki anestezjologicznej, pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” ogłoszonych w dniu 25.07.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach projektu informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego nr:
1/PK/2018, 2/PK/2018, 3/PK/2018, 4/PK/2018, 5/PK/2018
z dnia 02.08.2018r. na dzień 07.08.2018 r. godz. 13:30.

 

Białystok,01.08.2018r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)                                                                                                                              

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego)  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Blok operacyjny (usługi medyczne, dyżury  „w gotowości”); usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w obrębie BCO .                                      
2.Termin zawarcia umowy:  sierpień 2018r. do 31.07.2019r.                                                              
3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00.
(lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).                            
4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 301 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 13.08.2018r. o godz. 10.15.
5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.                     6.Termin związania ofertą 50 dni.                                                                                                   
7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)                                                                                   
8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


Białystok, 30.07.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w dyżury „w gotowości”  przez pielęgniarki operacyjne Komisja Konkursowa wybrała oferty:  1. Łysiuk Elżbieta Praktyka Pielęgniarska /Halickie – Białystok/
            2. Ewa Sawicka Prywatna Praktyka Pielęgniarska /Łapy/

 

 

 Białystok, 26.07.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  (po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego  z zakresu radiodiagnostyki, doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM).

2.Termin zawarcia umowy: od sierpień 2018r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 06.08.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  06.08.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 5/PK/2018
na stanowisko pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę endoskopową.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy
 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 4/PK/2018
na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę anestezjologiczną z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018
 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 1/PK/2018
na stanowisko lekarza koordynującego w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest działanie nadzorujące realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej a także doradztwo dotyczące działań interwencyjnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza koordynującego.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:


„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018


Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się


Ogłasza konkurs ofert nr 3/PK/2018


na stanowisko lekarza gastroenterologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii).
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

 

Białystok, 25.07.2018 r.

Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się


Ogłasza konkurs ofert nr 2/PK/2018


na stanowisko lekarza anestezjologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05

 

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018 r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy
 

 


 

 

 

  OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 24.07.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   informatyk   (zatrudnienie na umowę o pracę). Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej BCO. Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (informatyczne),  biegła  znajomość systemów  operacyjnych, zarządzanie urządzeniami sieciowymi, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

Białystok, dnia 23.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

2.500,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

2.500,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

4.000,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

5.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

5.500,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

5.500,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

3.500,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

3.500,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

5.500,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

5.500,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

4.500,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

1.000,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

300,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 24.08.2018 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1122873


W dniu 18.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 60 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1122873 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert.

 

W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz ul. Liliowa 18, 15-697 Białystok, NIP : 5420112671, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1122861


W dniu 18.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 61 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr  1122861 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku i dostawy kosmetyczek z logotypami przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert.

 

W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

Reiter Polska sp. z o.o., ul. Wodzirejów 5A 02-824 Warszawa, NIP: 1230976691, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 

 


 

Białystok,16.07.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych – dyżury „w gotowości” przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego lub z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. 2.Termin zawarcia umowy: sierpień 2018r.do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 26.07.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 26.07.2018r. o godz. 10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 10.07.2018r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Indywidualna  Specjalistyczna  Praktyka  Lekarska  dr n. med. Marzena Konopko.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1120971
 
W dniu 04.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 55 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1120971 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy gadżetów przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy gadżetów, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
 
1.    Zakup i dostawa płynów do kąpieli wraz z nadrukiem etykiet z logotypami i naniesieniem ich na opakowanie:
Dinx Group sp. z o.o., ul. Senatorska 6, 93-192 Łódź, NIP: 7252066835
2.    Druk i dostawa zawieszek pod prysznic z instrukcją samobadania piersi:
Dinx Group sp. z o.o., ul. Senatorska 6, 93-192 Łódź, NIP: 7252066835

 


 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1120937
 
W dniu 04.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 55 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1120937 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy namiotu wystawienniczego, leżaków, puf z nadrukiem oraz zakupu stołu eventowego przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert, na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy namiotu wystawienniczego, leżaków, puf z nadrukiem oraz zakupu stołu eventowego, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
 
1)    Zakup, nadruk i dostawa namiotu wystawienniczego z logotypami: Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „G.M.” Gryt Michał, ul. Kościelniaka 26 a, 41-409 Mysłowice, NIP: 6340069838, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

2)    Zakup, nadruk i dostawa leżaków z logotypami: DISPLAY EXPO sp. j., ul. Miśnieńska 61a, 64-100 Leszno, NIP: 6972137758, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

3)    Zakup, nadruk i dostawa puf z logotypami: Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „G.M.” Gryt Michał, ul. Kościelniaka 26 a, 41-409 Mysłowice, NIP: 6340069838, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

4)    Zakup i dostawa stołu eventowego: DISPLAY EXPO sp. j., ul. Miśnieńska 61a, 64-100 Leszno, NIP: 6972137758, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 


 

 

Białystok, 2018-07-04

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1122873
Przedmiot:           USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY KOSZULEK Z LOGOTYPAMI przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  11.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 25.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa koszulek z logotypami (100 szt.)

Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy KOSZULKI

Oświadczenia KOSZULKI

Wzór umowy KOSZULKI

Zapytanie ofertowe KOSZULKI

 


 

 

Białystok, 2018-07-04

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1122861
Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY KOSMETYCZEK Z LOGOTYPAMI przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  11.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 25.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa kosmetyczek z logotypami (1109 szt.)

Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy KOSMETYCZKI

Oświadczenia KOSMETYCZKI

Wzór umowy KOSMETYCZKI

Zapytanie ofertowe KOSMETYCZKI

 


 

Białystok, 2018-06-27

 

    OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.DzU z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii). Zakres wykonywanych usług medycznych: badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

2.Termin zawarcia umowy: od lipca 2018r. do 30.06.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 09.07.2018r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 09.07.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

Białystok, 2018-06-27

 

 

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z chirurgii onkologicznej zostały wybrane następujące oferty:

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Malinowski 
 2. Prywatna  Praktyka Lekarska Marian Domurat,
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Kokoszko,
 4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Wojciech Fiedorowicz
 5. Praktyka Lekarska Medkam Kamil Safiejko
 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska  Mariusz Skoczyński
 7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Sergiusz Jarosz   

 

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1120971

Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY GADŻETÓW przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert –  02.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 20.07.2018 r.

7.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    usługa zakupu i dostawy płynów do kąpieli wraz z nadrukiem etykiet z logotypami i naniesieniem ich na opakowanie (3694 szt.),
2)    druk zawieszek pod prysznic z instrukcją samobadania piersi (3964 szt.).


Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się załączniku Zapytanie Ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy GADŻETY

Oświadczenia GADŻETY

Wzór umowy GADŻETY

Zapytanie ofertowe GADŻETY

 


 

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1120937

Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY NAMIOTU WYSTAWIENNICZEGO, LEŻAKÓW, PUF Z NADRUKIEM ORAZ ZAKUPU STOŁU EVENTOWEGO przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  02.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39154000-6 – Sprzęt wystawowy
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 20.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa namiotu wystawienniczego z logotypami (1 szt.),
2)    zakup, nadruk i dostawa leżaków z logotypami (6 szt.),
3)    zakup, nadruk i dostawa puf z logotypami (6 szt.),
4)    zakup i dostawa stołu eventowego(1 szt.).


Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.
 

Formularz ofertowy NAMIOTY

Oswiadczenia NAMIOTY

Wzor umowy NAMIOTY

Zapytanie ofertowe NAMIOTY

 


 

Białystok, dnia 13.06.2018r

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 8/2018

 

W dniu 13.06.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 51 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 8/2018 w ramach projektu: pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się,

dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę cateringową, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

Oferent

Cena, liczba punktów

 

Kryterium społeczna, liczba punktów

Łączna liczba punktów

P.U.H. AMAREG Grzegorz Stachowicz

ul. Rycerska 77

15-157 Białystok

Cena 9.444,00 zł

60

40

100

 

 

 


 

 

Białystok, 01.06.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej"Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)                                                       

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej.
2.Termin zawarcia umowy:  od lipca  2018r. do 30.06.2019r.
3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.
4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.06.2018r. do g.10.00. Otwarcie ofert 14.06.2018r. o g.10.15.
5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6.Termin związania ofertą 40 dni.
7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)
8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, dnia 25.05.2018r


OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 6/2018


W dniu 25.05.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 36A z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 6/2018 w ramach projektu: pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się,
dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę szkoleniową, Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Zadanie 1 - Kowacka Bogusława
Zadanie 2 - Eliza Szadkowska
Zadanie 3 - Dominika Hempel Praktyka lekarska i Ewa Sierko Specjalistyczna Praktyka Onkologiczna

 


 

 

Ogłoszenie

 Białystok, dnia 24.05.2018r.

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni:

pielęgniarki  do  pracy na oddziały: chirurgii onkologicznej, radioterapii, ginekologii onkologicznej oraz  na  blok operacyjny (na stanowisko pielęgniarki operacyjnej) i do przychodni.

 

Mile widziane tegoroczne  absolwentki.  Prosimy o przesłanie CV (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) - na adres:   kadry@onkologia.bialystok.pl / lub mwroblewska@onkologia.bialystok.pl/. Informacje pod nr telefonu: 85 66 46 742 Naczelna Pielęgniarka. 

 

 


Białystok, 24.05.2018r.

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wykonywanie i opis badań mammograficznych, rtg oraz innych badań wykonywanych   w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ) w Białostockim Centrum Onkologii,  postępowanie  konkursowe  zostało  unieważnione  z  powodu  braku  ofert.