Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

 

Białystok, dnia 21.02.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  zatrudni  magistra farmacji  po stażu do Apteki szpitalnej na umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika. Informacje dotyczące zatrudnienia  - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
CV i ewentualne pytania prosimy wysyłać na adres: kadry@onkologia.bialystok.pl

Białystok, dnia 20.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu USG Toshiba

Typ: SSA-550-56-2

Rok produkcji: 2005

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 20.03.2018 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 6.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Białystok, 20.02.2018r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Komisja Konkursowa wybrała oferty:

 

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Tytman
 2. Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska
 3.  Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wanda Kosierkiewicz 
 4. Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska  Katarzyna Ewa Kapica 
 5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł  Kosierkiewicz
 6. Prywatna Praktyka Lekarska Andrzej Drwal
 7. Indywidualna  Praktyka  Lekarska Małgorzata  Mazurczak
 8.  Indywidualna  Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  Agata Wargocka-Skiepko
 9.  Specjalistyczna Anestezjologiczna Indywidualna Praktyka Lekarska  Dariusz Kożuchowski 

 


 

 

Białystok, 19.02.2018r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych, dyżury medyczne, koordynowanie  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza  specjalistę  
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2.Termin zawarcia umowy: od 03.2018r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 28.02.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 28.02.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Białystok, 16.02.2018r.

   OGŁOSZENIE 

   Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  zatrudni:                                        pielęgniarki (na umowę o pracę lub kontrakt):  pielęgniarki anestezjologiczne i operacyjne.  

 

Informacje szczegółowe dotyczące zatrudnienia  - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.                                      kadry@onkologia.bialystok.pl ;  mwroblewska@onkologia.bialystok.pl.

- Białostockie Centrum Onkologii poszukuje rowniez osoby  na stanowisko  sprzątaczki  oraz  salowej

CV i ewentualne pytania prosimy wysyłać  na adres:  kadry@onkologia.bialystok.pl /pielęgniarki, salowe/ - mwroblewska@onkologia.bialystok.pl                                  Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 Białystok, 02.02.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych, dyżury medyczne w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2.Termin zawarcia umowy: od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 15.02.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 15.02.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 02.02.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych, dyżury medyczne, koordynowanie  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza  specjalistę  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2.Termin zawarcia umowy: od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 15.02.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 15.02.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 26.01.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  luty/marzec 2018r. do 31.03.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 09.02.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 09.02.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                                      Białystok, 26.01.2018r.

  

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarki  z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  luty/marzec 2018r. do 31.03.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. (lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 09.02.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 09.02.2018r. o godz. 10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 24.01.2018r.

OGŁOSZENIE 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę:

- pielęgniarki anestezjologiczne i operacyjne na blok operacyjny, na Oddział Chirurgii Onkologicznej, do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, na Oddział Radioterapii,  na Oddzia Onkologii Klinicznej

- na zastępstwo:  Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Radioterapii, Oddział Intensywnej Terapii

Informacje szczegółowe dotyczące zatrudnienia  - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Białostockie Centrum Onkologii poszukuje rowniez osob na stanowisko salowych.

CV i ewentualne pytania prosimy wysyłać  na adres:  kadry@onkologia.bialystok.pl  lub  mwroblewska@onkologia.bialystok.pl

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

 

 

 

Białystok, 23.01.2018r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów  z zakresu urologii  Komisja Konkursowa  wybrała oferty:

1.Andrzej  Puchnarewicz  Specjalistyczna Praktyka Lekarska  ul. M.Skłodowskiej-Curie  4/9  15-097 Białystok.

 

2. Paweł  Samocik   Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Różana 8/7 15-669 Białystok.

 

Białystok,22.01.2018r.

 OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Niksa, ul.Poniatowskiego 4A, 15-199 Białystok.

2.  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Kazberuk ul.Saturna 4, 15-690 Białystok.

 

Białystok, 16.01.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej oraz w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii postępowanie konkursowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.  

 

 Białystok, 16.01.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę specjalistę – usługi medyczne oraz koordynowanie w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO  Komisja Konkursowa z nie dokonała  wyboru oferty.

 

 

Białystok, 16.01.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej
w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Zbigniew Sawicki  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  ul. Starobojarska 8/21  15-073 Białystok.  

 

 

Białystok,12.01.2018r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu urologii.

2.Termin zawarcia umowy: od lutego 2018r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.01.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 23.01.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.  Białystok, dnia 10.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu USG Toshiba

Typ: SSA-550-56-2

Rok produkcji: 2005

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 12.02.2018 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 8.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

Białystok,09.01.2018r.

 

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /procedury radioterapeutyczne, dyżury medyczne, usługi medyczne (w tym Zakład Radioterapii, w razie potrzeb: konsultacje w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO).

2. Termin obowiązywania umowy od 02.2018 do 31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, 3 piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), 2 piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 22.01.2018r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 22.01.2018r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, dnia 27.12.2017r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z  zakresu  onkologii klinicznej  w  Oddziale  Onkologii Ginekologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii, Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aneta Kiluk (Sielachowskie 99, 16-010 Wasilków).

Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie
ogłasza konkurs na stanowisko - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie:
    - wyższe - ukończone studia magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości lub ekonomii, 
    - Master of Business Administration  w Ochronie Zdrowia
c) Staż pracy: minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 – letnie w placówkach ochrony zdrowia 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
    - ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, 
    - ustawy o finansach publicznych,
    - ustawy o rachunkowości,
    - ustawy o działalności leczniczej,
b) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
c) Sumienność.
d) Skrupulatność.
e) Obowiązkowość.
f) Odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
g) Planowanie i organizacja pracy.
h) Umiejętność zarządzania personelem.
i) Skuteczność w podejmowaniu decyzji.
j) Myślenie strategiczne.
k) Dyspozycyjność.
l) Wysoka kultura osobista.
m) Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

3. Zakres obowiązków
a) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych.
b) Czuwanie nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Centrum.
c) Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności z dochodzenia roszczeń.
d) Nadzór nad przygotowaniem wniosków dla zadań przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych.
e) Nadzór nad prowadzeniem, rozliczaniem i sprawozdawczością zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych.
f) Sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami ekonomicznymi występującymi w procesie planowania, projektowania, nadzoru, realizacji i rozliczania inwestycji.
g) Nadzór nad windykacją należności.
h) Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez podległe komórki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
i) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo - księgowych. 
j) Wdrażanie postępu organizacyjnego i ekonomicznego. 

4. Wymagane dokumenty:  
a) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokument poświadczający wykształcenie, szkolenia i kursy (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
f) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII, im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy” w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 10ej. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum.

UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


 

 Białystok, dnia 22.12.2017r

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej
i koordynowanie  Pododdziałem Chemioterapii Dziennej /oraz w razie potrzeby usługi medyczne w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej/ w Białostockim Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz Indywidualna Praktyka Lekarska  ul. Kraszewskiego 4/16, 15-025 Białystok.  

 

 

 

Białystok, dnia 19.12.2017r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy  specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii  oraz  ze  specjalizacją z ginekologii onkologicznej  Komisja Konkursowa  wybrała ofertę:

Rafał  Kisielewski   Praktyka Lekarska 15-559  Białystok, ul. Serwitutowa 10B   

Białystok, dnia 19.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów  chirurgii onkologicznej Komisja Konkursowa  wybrała oferty:

1.    Marcin Juchimiuk Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Jumedica ul. Wyszyńskiego 4c/51   15-888  Białystok,

 Piotr Oleksza  Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Jurowiecka 49 16-010 Wasilków, 

 

 

Białystok, dnia 19.12.2017r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy patomorfologów  Komisja Konkursowa  wybrała oferty:

Mariusz Koda  Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Trawiasta 12/46  15-161  Białystok,

Katarzyna  Guzińska-Ustymowicz   Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska  ul. Brukowa 9/12   15-889  Białystok,

 Waldemar Famulski  Praktyka Lekarska ul. Ukośna 24D   15-836  Białystok

 

  

Białystok, dnia 19.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów  w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, Komisja Konkursowa  wybrała oferty:

 1.  Helena Urban-Szypluk Prywatny Gabinet Onkologiczny  ul. Graniczna 41  15-630  Białystok,
 2. Piotr Żurawski  Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Waszyngtona 18 m 155   15-247 Białystok,
 3. Bożena Pawełczyk-Pankiewicz  Indywidualna Praktyka Lekarska  ul. Towarowa  6/26    15-007  Białystok
 4.  Włodzimierz Markiewicz Prywatny Gabinet Chirurgiczno-Onkologiczny  ul. Zagórna 37/28   15-820  Białystok

 

Białystok, dnia 15.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii onkologicznej oraz koordynowanie Oddziałem Onkologii Ginekologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii (w razie potrzeby porady w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej), Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Onkologiczna Beata Maćkowiak-Matejczyk ul.Młynowa 38 lok U3 15-404 Białystok

 

 

 

Białystok, dnia 13.12.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej tj. usługi medyczne z zakresu radioterapii onkologicznej (procedury radioterapeutyczne) w  Oddziale Onkologii Ginekologicznej i Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, dyżury medyczne w Białostockim Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1.    1. Bożena Kożuszko  Indywidualna Praktyka Lekarska  ul. Kosmiczna 7, 15-682 Białystok,

 2.  Andrzej Kiluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Malinowa 14, 15-803 Białystok

 

Białystok, dnia 13.12.2017r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej /usługi medyczne, procedury radioterapeutyczne, dyżury medyczne, koordynowanie Zakładem Radioterapii/, Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1.     1. Tomasz Filipowski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul.Daktylowa 20  15-791 Białystok

        2. Dominika Hempel Praktyka Lekarska  ul.Pileckiego9/47  15-687 Białystok

3.     3. Onkologiczna  Prywatna  Praktyka  Lekarska  Ewa Rożkowska ul.Dworska 5/14   15-750 Białystok

4.     4.  Ewa Sierko, Specjalistyczna Praktyka Onkologiczna, ul. Legionowa 3/46  15-099  Białystok

  Oferta odrzucona: Małgorzata Chilimoniuk Białystok 

Białystok, dnia 12.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej w Oddziale Onkologii Ginekologicznej i Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, dyżury medyczne w BCO.

2. Termin obowiązywania umowy od 01.01.2018 do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, II piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.12.2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 19.12.2017r. o godz.10.40.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 


Białystok, dnia 12.12.2017r.OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów  patomorfologów.

2.Termin zawarcia umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, II piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.12.2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 19.12.2017r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 12.12.2017r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez pielęgniarkę specjalistę – usługi medyczne oraz koordynowanie w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, II piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.12.2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 19.12.2017r. o godz. 10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 08.12.2017r.

 OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej.

2. Termin obowiązywania umowy od 01.01.2018r.  do  31.12.2018r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 18.12.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

Białystok, dnia 08.12.2017

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów  z zakresu chirurgii onkologicznej (świadczenia i dyżury medyczne).

2.Termin zawarcia umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 18.12.2017r. o godz. 10.20.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Białystok, dnia  08.12.2017

  

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej i  koordynowanie  Pododdziałem Chemioterapii Dziennej oraz w razie potrzeby usługi medyczne w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii.

2. Termin obowiązywania umowy od 12.2017/01.01.2018  do  31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 18.12.2017r. o godz.10.40.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 08.12.2017

  OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej  oraz  w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii.

2. Termin obowiązywania umowy od 12.2017/01.01.2018  do  31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 18.12.2017r. o godz.10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

 

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.


 

Białystok, dnia 06.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

2.500,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

2.500,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

4.000,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

5.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

5.500,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

5.500,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

3.500,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

3.500,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

5.500,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

5.500,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

6.000,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

1.000,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

300,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 29.12.2017 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

Białystok, dnia 2017-12-04

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej.

2. Termin obowiązywania umowy od 12.2017/01.01.2018  do  31.12.2018r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 14.12.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Białystok, dnia 2017-12-04

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej usługi medyczne w Oddziale Onkologii Ginekologicznej, dyżury medyczne, opisywanie badań EKG.

2. Termin obowiązywania umowy od 12/2017/.01.2018r. do 31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 14.12.2017r. o godz.10.40.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

  

Białystok, dnia 2017-12-04

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu ginekologii onkologicznej oraz koordynowanie Oddziałem Onkologii Ginekologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii (w razie potrzeby porady w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej).

2. Termin obowiązywania umowy od 12.2017/01.01.2018  do  31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 14.12.2017r. o godz.10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 2017-12-01

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /procedury radioterapeutyczne, usługi medyczne w Oddziale Onkologii Ginekologicznej i Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, dyżury medyczne w BCO.

2. Termin obowiązywania umowy od 01.01.2018 do 31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 13.12.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

 

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, dnia 2017-12-01 

 

                                                     OGŁOSZENIE                                                 

                                            Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku  im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku                                                                                                  ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok                                                                           

 ogłasza konkurs na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne: lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, tytuł  specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r.nr 151 poz.896). Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 0,8 etatu.

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:                                       

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu lekarza,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku”  w  terminie  14 dni  od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane  są  w siedzibie BCO, Białystok ul. Ogrodowa 12.     

                                                                                                                                                 Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii                                                                                                                                                                                                      Magdalena Joanna Borkowska                                                                            

 

Białystok, dnia 2017-11-29 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /procedury radioterapeutyczne, usługi medyczne (w tym Zakład Radioterapii, w razie potrzeb: Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna BCO), dyżury medyczne, koordynowanie Zakładem Radioterapii BCO.

2. Termin obowiązywania umowy od 12.2017r./01.2018 do 31.12.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji E” BCO, II piętro, Dział Spraw Pracowniczych BCO,  Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 12.12.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 12.12.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

  

 Białystok, dnia 2017-11-17

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Kiluk,
ul.Słonimska 3/24  15-028  Białystok

 

 

  

Białystok, dnia 2017-11-10

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2015r. poz. 618 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej.

2.Termin zawarcia umowy: od listopada 2017r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.11.2017r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert 17.11.2017r. o godz. 09.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 30 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

 Białystok, dnia 06.11.2017r.

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 

zatrudni   pracowników (umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu) na  stanowiska:                                                                                                                 

1/ statystyk medyczny, wymagania: wykształcenie wyższe, bardzo dobra obsługa komputera,doświadczenie  w pracy na stanowisku rejestratorki medycznej/ statystyka przy rozliczaniu świadczeń z NFZ i DILO, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,     

 2/ specjalista informatyk (wykształcenie wyższe kierunkowe), znajomość zagadnień związanych z obsługą informatyczną szpitala, obsługa programu e-zdrowie      

Podanie oraz życiorys /CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.28.08.1997r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U.2016 poz.922, proszę składać do Działu Spraw Pracowniczych  (budynek administracji ul.Warszawska 15  lub przesłać na adres:  kadry@onkologia.bialystok.pl  informacje tel. 85 66 46 713

 

 

 

Białystok, dnia 03.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 30.11.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 51.328,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

Białystok, dnia 26.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparat RTG przewoźny z ramieniem C ARCOVIS 2000 S

Producent: Villa Systemi Medicali

Rok produkcji: 2000

Nr fabryczny: 00100035

2.    Termin realizacji: do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Dziale Administracyjno-Technicznym BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 11 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 03.11.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 4.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

Białystok, dnia 23.10.2017r.

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 

zatrudni   pracownika  na  stanowisko:   sprzątaczka  (zatrudnienie na  umowę o pracę,  pełny etat 8h)                                                                           

 

Podanie oraz życiorys /CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.28.08.1997r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U.2016 poz.922, proszę składać do Działu Spraw Pracowniczych  (budynek administracji ul.Warszawska 15)  lub przesłać na adres: kadry@onkologia.bialystok.pl,informacje tel. 85 66 46 703 /lub 713

 

 

Białystok,dnia 04.10.2017r.

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 
zatrudni pielegniarki: na Oddział Onkologii Klinicznej (skrócony czas pracy), inne oddziały szpitalne, do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej oraz pielęgniarkę endoskopową. 

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys /CV/, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych  (t.j. DzU z 2016r. poz.922 ze zm.).                                                                                                                                           
Oferty można składać: do Działu Spraw Pracowniczych BCO /ul. Warszawska 15,  „budynek administracji”, I p.lub przesłać na adres: bco@onkologia.bialystok.pl 

 

 

Białystok, dnia 03.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 30.10.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 205.312,50 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

 

Białystok,2017-09-26

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok                                                     poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: statystyk medyczny  (zatrudnienie na  zastępstwo)          

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:: wykształcenie wyższe /ekonomia, zdrowie publiczne, administracja lub inne/, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, systematyczność, samodzielność, dyspozycyjność.  Podstawowe obowiązki na w/w stanowisku m.in.: sporządzanie rozliczeń, analiz, sprawozdań związanych z usługami medycznymi BCO.

 

Wymagane dokumenty: podanie oraz życiorys /CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. 2016 poz.922) proszę składać do Działu Spraw Pracowniczych BCO ("budynek administracji" ul.Warszawska 15 I p.) lub przesłać na adres: bco@onkologia.bialystok.pl

 

 

Białystok,2017-09-26

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 
zatrudni pielegniarki: na oddziały szpitalne, do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej oraz pielęgniarkę endoskopową. 

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys /CV/, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych  (t.j. DzU z 2016r. poz.922 ze zm.).   

 

Oferty można składać: do Działu Spraw Pracowniczych BCO /ul. Warszawska 15,  „budynek administracji”, I p.lub przesłać na adres: bco@onkologia.bialystok.pl 

 

 

Zarządzenie  nr 39/17

Dyrektora

 Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku

z  dnia 19.09.2017r.

   § 1

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy (tj.Dz.U. z 2016r. poz.1666 z późn.zm.)  zarządzam co następuje:

1.    Ustalam 2 listopada 2017r.  dniem wolnym  od  pracy  dla  pracowników  Białostockiego  Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z zastrzeżeniem ust.2. 

2.    Pracownicy, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz pracujący w systemie całodobowym, którzy będą pracować w dniu 2 listopada 2017r. (zgodnie z harmonogramem), będą mieli wyznaczony przez  kierownika komórki organizacyjnej inny dzień wolny od pracy w  miesiącu  listopadzie 2017r.

§ 2

          Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

                                                                                                                       Magdalena Joanna Borkowska

                                                                                                              Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii

 

 

Białystok, dnia 04.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 28.09.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 410.625,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

Białystok,2017-08-28

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 
zatrudni pielegniarki: na Oddział Chirurgii Onkologicznej (1 etat- praca  w systemie dwuzmianowym) oraz do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej (1 etat- praca w systemie jednozmianowym) 

 Wymagane dokumenty: podanie, życiorys /CV/, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r. 
 o ochronie danych osobowych  t.j. DzU z 2016r. poz.922 ze zm.).   

Oferty można składać: w sekretariacie  BCO /ul. Warszawska 15,  „budynek administracji”, I piętro lub przesłać na adres: bco@onkologia.bialystok.pl 

 

 

Białystok,2017-08-18

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  inspektor ds. bhp

Wymagania: kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem RM z 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy , bardzo dobra znajomość przepisów 
i wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów, doświadczenie w prowadzeniu spraw bhp.                                                                                                                                                                 
 
Wymagane dokumenty: podanie, życiorys /CV/, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r. 
 o ochronie danych osobowych  t.j. DzU z 2016r. poz.922 ze zm.).   

 

Oferty można składać: w sekretariacie  BCO /ul. Warszawska 15,  „budynek administracji”, I piętro lub przesłać pocztą: 
na adres ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, bco@onkologia.bialystok.pl 

 

 

 

Białystok, dnia 07.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 30.08.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 547.500,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

  

Dnia,2017-07-25

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (usługi medyczne,dyżury medyczne), Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Indywidualna  Specjalistyczna   Praktyka Lekarska  Paweł Kosierkiewicz ul.Królewska 53,  16-002  Dobrzyniewo  Fabryczne

 

 

Dnia,2017-07-25

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU  KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej /usługi medyczne, procedury radioterapeutyczne, dyżury medyczne/, Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Niksa, ul.Poniatowskiego 4A, 15-199 Białystok

2.  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Kazberuk ul.Saturna 4, 15-690 Białystok.

Białystok,2017-07-24

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  inspektor ds. bhp

Wymagania: kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem RM z 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy , bardzo dobra znajomość przepisów
i wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów, doświadczenie w prowadzeniu spraw bhp.                                                                                                                                                                
 
Wymagane dokumenty: podanie, życiorys /CV/, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997r.
 o ochronie danych osobowych  t.j. DzU z 2016r. poz.922 ze zm.).   

Oferty można składać: w sekretariacie  BCO /ul. Warszawska 15,  „budynek administracji”, I piętro lub przesłać pocztą:
na adres ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, bco@onkologia.bialystok.pl 

Białystok,2017-07-21

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie onkologii klinicznej /Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna/ Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Prywatny Gabinet Onkologiczny Aneta Żendzian-Załęczna, 15-603 Olmonty 20

Białystok, 2017-07-18

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12 15-027 Białystok, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie gastroenterologii (badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe). 

Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Grażyna Piotrowska-Staworko Praktyka Lekarska,15-561 Białystok ul.Piaskowa 14

 


Białystok,2017-07-10

 OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.DzU z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /procedury radioterapeutyczne usługi medyczne, dyżury medyczne w BCO (w tym Zakład Radioterapii, w razie potrzeb BCO: oddział, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna).

2. Termin obowiązywania umowy od 01.09.2017r. do 30.09.2018r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul.Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 24.07.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 24.07.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

 

Białystok,07.07.2017r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok                          zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji, dyżury medyczne, usługi po godzinach ordynacji w przypadku nagłej interwencji”.

2.  Termin zawarcia umowy: od sierpień/wrzesień 2017r. do 30.06.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godz.9.00-15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.07.2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 21.07.2017r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Białystok,07.07.2017r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1638ze zm.)

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza specjalistę z zakresu onkologii klinicznej (porady, konsultacje w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO).

2. Termin zawarcia umowy: od  01.08.2017r. do 30.09.2019r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godz.9.00-15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.07.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 21.07.2017r. o godz.10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

  

Białystok, dnia 06.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 28.07.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 730.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

Białystok, dnia 06.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

3.000,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

3.000,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

4.425,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

6.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

6.150,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

6.000,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

3.750,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

3.750,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

6.000,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

6.000,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

6.750,00 zł

12.

Stół operacyjny s4-04.0

2000

0401/00089

3.000,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

1.125,00 zł

14.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2005

F3A6518B

1.500,00 zł

15.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

375,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok, nie później niż w dniu 28.07.2017 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


Białystok, 2017-06-30

    OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.DzU z 2015r. poz. 618 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii). Zakres wykonywanych usług medycznych: badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

2.Termin zawarcia umowy: od 01.08.2017r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.07.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 13.07.2017r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok,2017-06-28

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im. M.Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,

          poszukuje  kandydata  do  pracy na  stanowisko: INSPEKTORA ds BHP   

          (w niepełnym wymiarze zatrudnienia)

       - kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem RM z 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracy                                                                                                                                                                                                                                                

Podanie oraz życiorys/CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  t.j.Dz.U. 2016 poz.922),   proszę  przesłać  na   adres: bco@onkologia.bialystok.pl

                                  Dnia, 2017-06-19

OGŁOSZENIE  O   WYNIKU  KONKURSU  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych– przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki: m.in. opisywanie badań tomograficznych–okolica/porównanie; opisywanie badań rezonansu okolica/porównanie; nadzór nad wykonaniem badań tomograficznych/ rezonansu; konsultacje dotyczące badań wykonywanych poza BCO (i w BCO) oraz konsultacje przy planowaniu radioterapii (badanie lokalizacyjne); nadzór nad opisywaniem badań przez lekarzy rezydentów; badania i opis usg,  Komisja Konkursowa wybrała  następujące oferty:

     1.    Prywatna Praktyka Lekarska Justyna Burzyńska-Śliwowska 15-558  Białystok, ul. Pozioma 2a/5 
2.    Indywidualna  Praktyka Lekarska  Stefan Jelski15-693  Białystok, ul. Tetmajera 36a 

Białystok,2017-06-19

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z chirurgii onkologicznej oraz lekarzy specjalistów z  chirurgii ogólnej z rozpoczętą specjalizacją z chirurgii onkologicznej

Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Mariusz Skoczyński 15-220 Białystok, ul. Świętojańska 13/4m33

2.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Sergiusz Jarosz 15-560 Białystok,ul. Podłużna 5

3.  Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Malinowski  15-082 Białystok ul. Konopnickiej 5/33

4.  Praktyka Lekarska Medkam Kamil Safiejko 15-552 Białystok, ul. Kujawska 5b9

5.  Prywatna  Praktyka Lekarska Marian Domurat, ul. Jaworowa 8, 15-603 Olmonty

6.  Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Kokoszko,15-297  Białystok,  ul.Żelazna 9/37

7.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Wojciech Fiedorowicz 19-300 Ełk ul.Wielkanocna 6/54

8.  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Jerzy Hapanowicz, 15-037 Białystok,  ul.Starobojarska 15A/6

  

Białystok, 2017-06-12

OGŁOSZENIE
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni inżyniera elektryka na stanowisku inspektora w Dziale Administracyjno-Technicznym.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne,

- świadectwo kwalifikacyjne grupy D

                - doświadczenie w eksploatacji instalacji i urządzeń elektroinstalacyjnych

 

 

 

Białystok, 2017-06-12

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii usługi medyczne, dyżury medyczne i koordynowanie), Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.    Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Agata Wargocka-Skiepko                                   

       (18-100 Łapy ul.Korczaka 23)

2.    Indywidualna  Praktyka  Lekarska Małgorzata  Mazurczak 
  15-523  Grabówka  ul.Górna 39/4i

3.    Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Wanda Kosierkiewicz 
  ul.Królewska 53,  16-002  Dobrzyniewo  Fabryczne

 4.    Indywidualna Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska 16-030 Supraśl  Cieliczanka 61

 

 

 

 

 

 

Białystok, 2017-06-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

 

 

 

 

 

 

 


 

Białystok, 2017-06-02

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. DzU z 2015r. poz. 618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki: m.in. opisywanie badań tomograficznych – okolica/porównanie; opisywanie badań rezonansu okolica/porównanie; nadzór nad wykonaniem badań tomograficznych/rezonansu; konsultacje dotyczące badań wykonywanych poza BCO (i w BCO) oraz konsultacje przy planowaniu radioterapii (badanie lokalizacyjne); nadzór nad opisywaniem badań przez lekarzy rezydentów; badania i opis usg. Nie dopuszcza się ofert częściowych z wyjątkiem badań i opisu usg.

2.   Termin zawarcia umowy: od lipca/wrzesień 2017r. do 30.09.2019r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.06.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 14.06.2017r. o godz.10.30.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

Białystok, 2017-06-02

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym"

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. DzU z 2015r. poz. 618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /w godzinach normalnej ordynacji oraz dyżury medyczne/ w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej oraz lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej z rozpoczętą specjalizacją z chirurgii onkologicznej.

2.   Termin zawarcia umowy: od lipca 2017r. do 30.06.2018r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, Sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.06.2017r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 14.06.2017r. o godz.10.15.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.  BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.


 

Białystok, dnia 31.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

4.000,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

4.000,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

5.900,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

8.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

8.200,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

8.000,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

5.000,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

5.000,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

8.000,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

8.000,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

9.000,00 zł

12.

Stół operacyjny s4-04.0

2000

0401/00089

4.000,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

1.500,00 zł

14.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2005

F3A6518B

2.000,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-063 Białystok, nie później niż w dniu 20.06.2017 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

Białystok, dnia 29.05.2017 r.

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

im. M. SKŁODOWSKIEJ–CURIE W BIAŁYMSTOKU, ul. Ogrodowa 12

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej

z Pododdziałem Leczenia Bólu

Kandydaci powinni spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. z 2011 r., nr 151 poz. 896). Oferty wraz z dokumentami określonymi zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) należy składać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia, pod adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej–Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu” oraz imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym BCO w Dziale Spraw Pracowniczych. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nie później niż 30 dni od dnia terminu wyznaczonego na składanie ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


 

 

Białystok, dnia 26.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-063 Białystok, nie później niż w dniu 30.06.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 975.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

Białystok, dnia 24.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji, dyżury medyczne, usługi po godzinach ordynacji w przypadku „nagłej interwencji” oraz koordynowanie.

2.     Termin zawarcia umowy: od czerwiec 2017 r. do 30.06.2019 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 06.06.2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 06.06.2017 r. o godz. 10.15.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 40 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

Białystok, dnia 23.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku

z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii z rozpoczętą specjalizacją z ginekologii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii, Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Praktyka Lekarska Rafał Kisielewski, 15-559 Białystok, ul. Serwitutowa 10B.

 


 

 

 

Białystok, dnia 10.05.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

1.    Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /w godzinach normalnej ordynacji oraz dyżury medyczne/ w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii oraz z rozpoczętą specjalizacją z ginekologii onkologicznej.

2.    Termin zawarcia umowy: od czerwca 2017 r. do 31.12.2017 r.

3.    Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.    Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 22.05.2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 22.05.2017 r. o godz. 10.15.

5.    Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.    Termin związania ofertą 40 dni.

7.    Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.    BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

Białystok, dnia 04.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-063 Białystok, nie później niż w dniu 25.05.2017 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 1.300.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

Białystok, dnia 02.05.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku

z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych – opis badań mammograficznych, Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Borowska-Matwiejczuk,

15-614 Białystok, ul. Z. Troczewskiego 36.

 


 

 

 

Białystok, dnia 19.04.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zatrudni pracownika na stanowisku audytora wewnętrznego (w niepełnym wymiarze zatrudnienia).

Wymagania niezbędne:

posiadanie uprawnień określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

tj. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP; pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wyższe wykształcenie, kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz inne wymagania szczegółowo wymienione w przepisach w/w ustawy.

Pozostałe wymagania:

- udokumentowane doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej (referencje)

- znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich.

Do głównych zadań audytora będzie należało:

1.     Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym między innymi: przygotowanie planu audytu wewnętrznego i przeprowadzenie analizy ryzyka dla obszaru objętego audytem wewnętrznym, opracowanie programu zadań audytowych, dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń mających istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego, sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, identyfikacja i analiza ryzyka w celu sporządzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego

2.     Przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wydanych zaleceń audytowych

Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny i życiorys (CV), w których prosimy o zamieszczenie klauzuli „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

2.     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

3.     referencje

4.     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2017 r. w sekretariacie BCO (ul. Warszawska 15 – budynek administracji). Oferenci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 


 

 

 

Białystok, dnia 19.04.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

1.     Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki: opisywanie badań mammograficznych.

2.     Termin zawarcia umowy: od maja 2017 r. do 30.06.2019 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 02.05.2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 02.05.2017 r. o godz. 10.15.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 40 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Białystok, dnia 23.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.     Joanna Tytman Prywatna Praktyka Lekarska, 15-307 Białystok, ul. Wesoła 13/8

/PAKIET B/

2.     Andrzej Drwal Prywatna Praktyka Lekarska, 15-345 Białystok, ul. Kręta 16/21

/PAKIET A/

 


 

 

 

Białystok, dnia 20.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

4.000,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

4.000,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

5.900,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

8.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

8.200,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

8.000,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

5.000,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

5.000,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

8.000,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

8.000,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

9.000,00 zł

12.

Stół operacyjny s4-04.0

2000

0401/00089

4.000,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-063 Białystok, nie później niż w dniu 20.04.2017 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

Białystok, dnia 08.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej – Curie

w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

poszukuje pracowników na stanowisko: pielęgniarka

zatrudnienie na oddziałach:

1.     Blok operacyjny praca w systemie jednozmianowym (pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne)

2.     Oddział Chirurgii Onkologicznej praca w systemie dwuzmianowym

3.     Oddział Radioterapii praca w systemie dwuzmianowym

(Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna)

Oferty /CV, oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji / prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: bco@onkologia.bialystok.pl

 


 

 

 

Białystok, dnia 06.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

a)   ”Pakiet A” – w godzinach normalnej ordynacji, dyżury medyczne, usługi po godzinach ordynacji w przypadku „nagłej interwencji”/

b)   ”Pakiet B” – w godzinach normalnej ordynacji – klika dni w miesiącu, bez dyżurów medycznych.

2.     Termin zawarcia umowy: od kwiecień/maj 2017 r. do 31.12.2018 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.03.2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 17.03.2017 r. o godz. 10.30.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 40 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Białystok, dnia 21.02.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej /usługi med., procedury radioterapeutyczne, dyżury med., usługi med. w poradni BCO/ Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Onkologiczna Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Rożkowska

15-756 Białystok, ul. Dworska 5/14.

 


 

 

 

Białystok, dnia 13.02.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej – Curie

w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

poszukuje pracowników na stanowisko: pielęgniarka

zatrudnienie na oddziałach:

1.     Blok operacyjny praca w systemie jednozmianowym (pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne)

2.     Oddział Chirurgii Onkologicznej praca w systemie dwuzmianowym

3.     Oddział Radioterapii praca w systemie dwuzmianowym

Oferty /CV, oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji / prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: bco@onkologia.bialystok.pl

 


 

 

 

Białystok, dnia 08.02.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

1.     Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /usługi medyczne–procedury radioterapeutyczne, dyżury medyczne oraz usługi medyczne w poradni BCO/.

2.     Termin zawarcia umowy: od marca 2017 r. do 31.12.2017 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.02.2017 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert 20.02.2017 r. o godz. 9.15.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 40 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Białystok, dnia 22.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej /procedury, usługi med., dyżury med./ Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.     Bożena Kożuszko Indywidualna Praktyka Lekarska,

15-682 Białystok, ul. Kosmiczna 7,

2.     Andrzej Kiluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,

15-803 Białystok, ul. Malinowa 14.

 


 

 

 

Białystok, dnia 21.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.     Agnieszka Jabłonowska Specjalistyczna Praktyka Lekarska,

ul. Wesoła 14, 15-603 Olmonty

2.     Małgorzata Mazurczak Indywidualna Praktyka Lekarska,

ul. Górna 39/4i, 15-523 Grabówka

3.     Dariusz Kożuchowski Specjalistyczna Anestezjologiczna Indywidualna Praktyka Lekarska,

ul. Antoniukowska 12A m 35, 15-845 Białystok

4.     Katarzyna Kapica Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska,

ul. Jesionowa 2A, 15-818 Białystok

 


 

Białystok, dnia 09.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /w godzinach normalnej ordynacji, dyżury medyczne, usługi po godzinach ordynacji w przypadku nagłej interwencji”/ w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2.   Termin zawarcia umowy: od  stycznia 2017r. do 31.12.2018r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.12.2016r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert 19.12.2016r. o godz.9.40.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

Białystok, dnia 09.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej /usługi medyczne–procedury radioterapeutyczne, dyżury medyczne oraz usługi medyczne w oddziale szpitalnym i poradni BCO/.

2.   Termin zawarcia umowy: od stycznia 2017r. do 31.12.2017r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4.   Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.12.2016r. do godz.9.00. Otwarcie ofert 19.12.2016r. o godz.9.15.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Białystok, dnia 07.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej (usługi, dyżury medyczne, koordynowanie Zakładem Radioterapii)

Komisja Konkursowa wybrała następująca ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Filipowski

ul. Daktylowa 20, 15-791 Białystok

 


 

 

 

Białystok, dnia 02.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie onkologii klinicznej została wybrana następująca oferta:

Helena Urban-Szypluk Prywatny Gabinet Onkologiczny,

15-636 Białystok /Klepacze/ ul. Graniczna 41.

 


 

 

 

Białystok, dnia 02.12.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Prywatny Gabinet Chirurgiczno-Onkologiczny Włodzimierz Markiewicz,

15-820 Białystok, ul. Zagórna 37/28

 


 

Białystok, dnia 18.11.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. DzU z 2015r. poz.618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej.

2.   Termin zawarcia umowy: od  01.01.2017r. do 31.12.2017r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 01.12.2016r. do godz.9.00. Otwarcie ofert 01.12.2016r. o godz.9.15.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert.

 


 

Białystok, dnia 18.11.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. DzU z 2015r. poz.618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /w godzinach normalnej ordynacji/ w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej.

2.   Termin zawarcia umowy: od  1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 01.12.2016r. do godz.9.00. Otwarcie ofert 01.12.2016r. o godz.9.10.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

Białystok, dnia 18.11.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. DzU z 2015r. poz.618 ze zm.)

1.   Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /usługi z zakresu radioterapii, dyżury medyczne oraz koordynowanie Zakładem Radioterapii BCO/ w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej.

2.   Termin zawarcia umowy: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

3.   Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.   Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 01.12.2016r. do godz.9.00. Otwarcie ofert 01.12.2016r. o godz.9.30.

5.   Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Termin związania ofertą 40 dni.

7.   Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.).

8.   BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 


 

 

 

Białystok, dnia 27.10.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu RTG do zdjęć mammograficznych

Mammomat 3000 Nova

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 12074

2.    Miejsce: Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.

3.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

4.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

5.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

6.    Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Szpitala, Białystok, ul. Warszawska 15 (I piętro).

Cena wywoławcza (brutto): 30.000,00 PLN.

7.    Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2016 r. o godzinie 11:00.

8.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2016 r. w siedzibie Sprzedającego: ul. Warszawska 15 pokój nr 11.

9.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

10.  Sprzedawca zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 07.10.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem, którzy powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 z 2011 r. poz. 896), proszeni są o składanie oferty (w zamkniętej kopercie) wraz z dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie, pod adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej” wraz z imieniem i nazwiskiem oraz z adresem korespondencyjnym kandydata. Z informacjami dotyczącymi stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu leczniczego można zapoznać się po złożeniu pisemnego wniosku do BCO. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 07.10.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. SKŁODOWSKIEJ–CURIE W BIAŁYMSTOKU,

ul. Ogrodowa 12 ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Radioterapii I

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Radioterapii II

Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologii Ginekologicznej

Kandydaci powinni spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2011 r., nr 151 poz. 896). Oferty wraz z dokumentami określonymi zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) należy składać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia, pod adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej–Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……….. (należy wstawić wybrane stanowisko)” oraz imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym BCO w Dziale Spraw Pracowniczych. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nie później niż 30 dni od dnia terminu wyznaczonego na składanie ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 28.09.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu RTG do zdjęć mammograficznych

Mammomat 3000 Nova

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 12074

2.    Miejsce: Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.

3.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

4.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

5.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

6.    Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Szpitala, Białystok, ul. Warszawska 15 (I piętro).

Cena wywoławcza (brutto): 40.000,00 PLN.

7.    Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2016 r. o godzinie 11:00.

8.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016 r. w siedzibie Sprzedającego: ul. Warszawska 15 pokój nr 11.

9.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

10.  Sprzedawca zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 21.09.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie onkologii klinicznej, Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Tokajuk, (ul. Św. Wojciecha 12 m 15, 15-202 Białystok).

 


 

 

 

Białystok, dnia 09.09.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

1.     Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych /usługi medyczne, dyżury medyczne/ przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej w Białostockim Centrum Onkologii.

2.     Termin zawarcia umowy: od 10.2016 r. do 31.10.2018 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.09.2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 21.09.2016 r. o godz. 10.30.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 40 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Białystok, dnia 05.09.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparat RTG Shimadzu Japonia YSF

Rok produkcji: 1996

Nr fabryczny: 0162252308

2.    Miejsce: Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.

3.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

4.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

5.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

6.    Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Szpitala, Białystok, ul. Warszawska 15 (I piętro).

Cena wywoławcza (brutto): 4.000,00 PLN.

7.    Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2016 r. o godzinie 11:00.

8.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2016 r. w siedzibie Sprzedającego: ul. Warszawska 15 pokój nr 11.

9.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

10.  Sprzedawca zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 18.08.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu RTG do zdjęć mammograficznych

Mammomat 3000 Nova

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 12074

2.    Miejsce: Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.

3.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

4.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

5.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

6.    Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Szpitala, Białystok, ul. Warszawska 15 (I piętro).

Cena wywoławcza (brutto): 45.000,00 PLN.

7.    Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2016 r. o godzinie 11:00.

8.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2016 r. w siedzibie Sprzedającego: ul. Warszawska 15 pokój nr 11.

9.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

10.  Sprzedawca zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 20.07.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie radiodiagnostyki, Komisja Konkursowa wybrała następującą ofertę:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Beata Kasprowicz,

16-010 Jurowce, ul. Północna 9.

 


 

 

 

Białystok, dnia 14.07.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,

tel. 85 66-46-800, faks 85 74-35-913, e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl

 

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu RTG do zdjęć mammograficznych

Mammomat 3000 Nova

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 12074

2.    Miejsce: Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12.

3.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

4.    Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

5.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Adm. - Techn.,

tel. (85) 66-46-703, w godz. 8:30-14:30.

6.    Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Szpitala, Białystok, ul. Warszawska 15 (I piętro).

Cena wywoławcza (brutto): 50.000,00 PLN.

7.    Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2016 r. o godzinie 11:00.

8.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2016 r. w siedzibie Sprzedającego: ul. Warszawska 15 pokój nr 11.

9.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

10.  Sprzedawca zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 


 

 

 

Białystok, dnia 11.07.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:

wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

1.     Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (w siedzibie BCO): m.in. opisywanie badań tomograficznych – okolica; opisywanie badań tomograficznych – porównanie; nadzór nad wykonaniem badań tomograficznych, badań rezonansu magnetycznego; konsultacje dotyczące badań wykonywanych poza BCO oraz konsultacje przy planowaniu radioterapii (badanie lokalizacyjne); nadzór nad opisywaniem badań przez lekarzy rezydentów BCO.

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

2.     Termin zawarcia umowy: od 01.08.2016 r. do 30.09.2018 r.

3.     Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.     Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.07.2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 19.07.2016 r. o godz. 10.30.

5.     Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.     Termin związania ofertą 50 dni.

7.     Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

8.     BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


 

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie

informuje o udostepnieniu ogólnych warunków ubezpieczenia dla pracowników. Informacja dostępna pod poniższym linkiem.

Ogólne warunki ubezpieczenia

 


 

  

 

 

Białystok, dnia 09.03.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej – Curie

w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: sekretarka

Wymagania:

-    wykształcenie wyższe /zdrowie publiczne, administracja lub inne/

-    bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, komunikatywność, systematyczność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, znajomość języka angielskiego, zaangażowanie.

Do podstawowych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

kompleksowa obsługa sekretariatu, prowadzenie i nadzór nad obiegiem dokumentacji, korespondencji, organizacja spotkań.

Pisemne oferty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) ) prosimy składać do dnia 15.03.2016 r. do sekretariatu BCO /ul. Warszawska 15, „budynek administracji”, I piętro lub przesłać na adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, /zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty/, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin