Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

Białystok, 17.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu patomorfologii w Białostockim Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:   

 1. Praktyka Lekarska Waldemar Farmulski, Białystok
 2. Mariusz Koda, Dobrzyniewo Duże
 3. Jacek Cylwik , Białystok
 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Konsultacje Medyczne Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Białystok.

 

 

 

Białystok, 14.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej i chirurgii onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1. Prywatny Gabinet Onkologiczny Helena Urban-Szypluk, Klepacze.
2. Piotr Żurawski, Białystok
3. Włodzimierz Markiewicz, Białystok
4. Zbigniew Sawicki,

 


 

Białystok, dnia 13.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

Produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

1.406,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

1.406,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

2.250,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

2.812,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

3.093,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

3.093,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

1.968,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

1.968,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

3.093,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

3.093,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

2.531,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

562,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

168,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 15.01.2019 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


Białystok, 10.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu radiodiagnostyki Komisja Konkursowa wybrała oferty:
1. Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Dowiacka-Okruszko.

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Maksimowicz. 

Białystok, 10.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu urologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Puchnarewicz.   

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Białostockie  Centrum  Onkologii im.M.Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy
na  stanowisko:   Specjalisty ds. Sprzętu Szpitalnego

Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia SEP; dobra znajomość funkcjonowania oraz eksploatacji aparatury medycznej; znajomość MS Office; samodzielność  i zaangażowanie;  dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku stanowisku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynowanie działań związanych z zakupem, eksploatacją  oraz nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem  aparatury medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok  w terminie  do 20.12.2018 r.  

  

OGŁOSZENIE

 

 

Białostockie  Centrum  Onkologii im.M.Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy
na  stanowisko:   Kierownika Działu Kontrolingu i Analiz

 Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe ekonomiczne  (mile widziane studia podyplomowe); bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;  doświadczenie w  zakresie prowadzenia i rozliczania badań klinicznych i kierowania projektami oraz znajomość rozliczeń z NFZ.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok w terminie  do 20.12.2018 r.  

Białystok, 07.12.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu onkologii klinicznej Komisja Konkursowa wybrała ofertę:  Gabinet Lekarski Mirosława Demska.   

 

  

 Białystok,06.12.2018 r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie :wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, onkologicznego, chirurgicznego,  pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie uzyskiwania w.w. uprawnień  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Oddział Chirurgii BCO / lub w innej lokalizacji (komórce organizacyjnej BCO) wg potrzeb/;  usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa w BCO oraz w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego) na bloku operacyjnym i w innych lokalizacjach wg potrzeb BCO.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 4 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.12.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 17.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.) 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

  

                                                                                                                   Białystok, 03.12.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistki w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane : specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego/onkologicznego.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 4 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.12.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 18.12.2018r. o godz. 10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                     Białystok,03.12.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w   Białymstoku, z siedzibą  przy ul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok  zaprasza do współpracy lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa z możliwością  rozpoczęcia  specjalizacji  z zakresu  ginekologii  onkologicznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)
na adres 
kadry@onkologia.bialystok.pl  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot:        ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU BRAFITTINGU PODCZAS EVENTU PROWADZONEGO W DNIU 08.12.2018 R. W RAMACH PROJEKTU pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

Zamawiający:   Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
                          ul. Ogrodowa 12
                          15-027 Białystok
                          NIP 966-13-30-466
                          REGON 050657379

Projekt: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu brafittingu podczas eventu prowadzonego w dniu 08.12.2018 r. w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”. Event będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w godzinach 10:00 – 14:00. Czas trwania szkolenia z brafittingu przewidywany jest w godzinach 11:00 – 13:00. Przewidywana liczba uczestników szkolenia : 30 osób.

Realizacja usługi szkoleniowej przez Wykonawcę obejmować będzie przykładowe zagadnienia:

 1. Anatomia piersi, prawidłowy biustonosz i jego wpływ na zdrowie kobiety, o zdrowotnych i estetycznych skutkach niedopasowanych biustonoszy,
 2. Sposoby ustalania rozmiaru biustonosza, dostępne rozmiarówki, przeliczanie rozmiarów,
 3. Konstrukcja biustonosza, rodzaje biustonoszy, dobór biustonosza,
 4. O domowych sposobach dbania o zdrowie i wygląd biustu.

Warunki udziału:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji: Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok w dniu 08.12.2018 r. w godzinach 10:00-12:00.

Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pborkowska@onkologia.bialystok.pl w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zapytania o cenę, tj. do 30.11.2018 r. do godz. 15:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

 


Białystok, 2018-11-28

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027  Białystok  zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii (w tym Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chorób Piersi), przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO (pok.4), Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  „budynku administracji”  w Białostockim Centrum Onkologii (BCO), III piętro (pok.4 ) Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 11.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 11.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 28.11.2018r.

  OGŁOSZENIE

Białostockie  Centrum  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkurs ofert (ogłoszony w dniu 15.11.2018r.) na  świadczenie usług  medycznych  przez  lekarzy  specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii  zostaje odwołany. 

 

Białystok, 22.11.2018

OGŁOSZENIE  O   KONKURSIE   OFERT

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im.Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.160 ze zm.)

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarza  specjalistę onkologii klinicznej (Oddział  Onkologii Ginekologicznej, dyżury medyczne, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna/Pododdział Chemioterapii Dziennej).

2. Termin obowiązywania umowy od  01.2019r. do 31.12.2020r.

3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku  administracji”  BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. nr 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl/.

4. Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 03.12.2018r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 03.12.2018r. o godz.10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej),  w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.).

8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej (świadczenia i dyżury) w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2021r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 10.40.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu urologii w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  styczeń 2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 Białystok, 15.11.2018

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w  Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego  Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej i chirurgii onkologicznej  w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 12.00.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

  

  Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów patomorfologów w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 11.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 15.11.2018

 

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów lub lekarzy po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego z zakresu radiodiagnostyki (doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych) : opisywanie badań TK, MR, wykonywanie biopsji, badań usg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM).

2.Termin zawarcia umowy:  01.01.2019r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok.4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 07.12.2018r. o godz. 11.00.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

1.875,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

1.875,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

3.000,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

3.750,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

4.125,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

4.125,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

2.625,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

2.625,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

4.125,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

4.125,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

3.375,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

750,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

225,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro), nie później niż w dniu 22.11.2018 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 

 

Białystok, dnia 17.10.2018r.

OGŁOSZENIE 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni   pracownika  na  stanowisko:   salowej,  sanitariusza  (zatrudnienie na  umowę o pracę,  pełny etat 7h 35') 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok. Informacja pod numerem  tel. 85 66 46 713.  

 

 

Białystok, 01.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełnić  wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2011r., nr 151poz.896).

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:             

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu w BCO w Białymstoku” w terminie 10 dni (do 11.10.2018r.) od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) w sekretariacie lub wysłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr.4” Dział Kadr i Płac”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane    w siedzibie BCO, Białystok ul. Ogrodowa 12.

 


 

Białystok, 26.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez  lekarzy  specjalistów  z zakresu radiologii zabiegowej Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Kuźmicz  

 

Białystok, 24.09.2018r.

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko: 

LEKARZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ   

Osoba na w.w. stanowisku odpowiedzialna będzie za organizacja leczenia krwią i jej składnikami w jednostkach/ komórkach organizacyjnych BCO.

Wymagane kwalifikacje zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: „Dział Kadr i Płac” pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.

 Informacja pod numerem  tel. 85 66 46 723.  

 

 

 

Białystok, 20.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu fizyki medycznej, koordynowania Zakładem Fizyki Medycznej oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Białostockim  Centrum  Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Fizyka Medyczna Maria Kisielewska-Birycka, Białystok.

 

Białystok, 20.09.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w Białostockim Centrum Onkologii, Komisja Konkursowa wybrała ofertę : Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska, Białystok.

 

Białystok, 14.09.2018 r.     

  OGŁOSZENIE 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   specjalisty ds. badań klinicznych

Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (farmaceutyczne), wykształcenie uzupełniające (studia podyplomowe itp.)  oraz doświadczenie w  zakresie prowadzenia  badań klinicznych i kierowaniu projektami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12,  15-027 Białystok.

  

Białystok, 14.09.2018 r.     

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  specjalistów z zakresu radiologii zabiegowej:  punkcja, biopsja, drenaże, termoablacja w procedurze przezskórnej i śródoperacyjnej, opisywanie badań TK, wykonywanie badań USG i TK w  Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 24.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  24.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 06.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 10/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
Praktyka Pielęgniarksa, Izabela Jaworowska, Białystok

 

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 8/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

 1. Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska, Supraśl,
 2. Praktyka Lekarska Andrzej Drwal, Białystok,
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Mazurczak, Grabówka,
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Płoński, Nowe Aleksandrowo,
 5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Kosierkiewicz, Dobrzyniewo Fabryczne,
 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Wargocka-Skiepko, Turośń Kościelna
 7. Indywidualna Praktyka Lekarska Oleg Dyśko, Białystok,
 8. Prywatna Praktyka Lekarska lek.med. Joanna Tytman, Białystok,
 9. Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wanda Kosierkiewicz, Dobrzyniewo Fabryczne

 

 Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 6/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Praktyka Lekarska Grażyna Piotrowska-Staworko, Białystok

  

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 7/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Praktyka Lekarska Grażyna Piotrowska-Staworko, Białystok

Marzena Konopko, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Białystok

Paweł Rogalski, Białystok 

 

 


Białystok, 06.09.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 9/PK/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Rafał Falkowski, „SALUS” profesjonalne usługi pielęgniarskie Rafał Falkowski, Białystok

Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska, Białystok

 

 


 

Białystok, 06.09.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r.poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  specjalistów  z zakresu radiodiagnostyki : opisywanie badań tomograficznych –okolica/porównanie; opisywanie badań rezonansu okolica/porównanie; nadzór nad wykonaniem badań tomograficznych/rezonansu; konsultacje dotyczące badań wykonywanych poza i w BCO oraz konsultacje przy planowaniu radioterapii (badanie lokalizacyjne); nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów; badania i opis usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  19.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 06.09.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystokzwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie fizyki  medycznej, koordynowanie Zakładem Fizyki Medycznej oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez specjalistów fizyki medycznej w zakresie BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  19.09.2018r. o godz.10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

 

Białystok, 06.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie :wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego)  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Blok operacyjny (usługi medyczne, dyżury  „w gotowości”); usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w obrębie BCO .

2.Termin zawarcia umowy:  październik 2018r. do 30.09.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „D”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 301 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 19.09.2018r. o godz. 10.45.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.) 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Białystok, 28.08.2018 r.

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 10/PK/2018

na stanowisko pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę endoskopową.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

 

 

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy


 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 9/PK/2018

na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę anestezjologiczną z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

 wzór umowy


 

 

 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 8/PK/2018

na stanowisko lekarza anestezjologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018 r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy


Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 7/PK/2018

na stanowisko lekarza gastroenterologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii).

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ogłoszenie o konkursie

ośiwadczenie oferenta

formularz ofertowy

wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy

 


 

Białystok, 28.08.2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 6/PK/2018

na stanowisko lekarza koordynującego w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest działanie nadzorujące realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej a także doradztwo dotyczące działań interwencyjnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza koordynującego.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w sekretariacie w godz. 7.30-15.05

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”

Nie otwierać do dnia 05.09.2018 do godz. 9.00

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  04.09.2018r. do  godz. 15.00 w sekretariacie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ogłoszenie o konkursie

formularz ofertowy

oświadczenie oferenta

wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych

wzór umowy

 

 


 

OGŁOSZENIE

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko: 

PIELEGNIARKA DS. SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH   (samodzielne stanowisko)

Osoba na w.w. stanowisku odpowiedzialna będzie za monitorowanie i oddziaływanie na stan sanitarno-epidemiologiczny Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku. Wymagana  specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

  

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

   
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkursy ofert o nr: 1/PK/2018, 2/PK/2018, 3/PK/2018, 4/PK/2018, 5/PK/2018 (ogłoszone w dniu 25.07.2018 r., przedłużone do dnia 07.08.2018 r.) na świadczenie usług medycznych w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” zostają unieważnione.

 


 

 

Białystok, 27.08.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego zabiegowego na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu  Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

 1. Jadwiga Łapińska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Białystok

 


 

 

 

Białystok, 27.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowania pracą personelu w Pracowni Endoskopii wybrała ofertę:

 1. Izabela Jaworowska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska,  Białystok

 

 


 

Białystok, 16.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że konkurs ofert (ogłoszony w dniu 01.08.2018 r.) na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Białostockim Centrum Onkologii został unieważniony z powodu braku ofert.

 


 

 

Białystok, 14.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym w zakresie radiodiagnostyki- opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Maciej Maksimowicz Indywidualna Praktyka Lekarska.

 


 

                                                                                                                   Białystok, 07.08.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki zabiegowe operacyjne na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane : specjalizacja operacyjna,  min. 5 lat stażu pracy jako pielęgniarka zabiegowa.

2.Termin zawarcia umowy:  01.09.2018r. do 31.08.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 301 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 20.08.2018r. o godz. 10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                  Białystok, 06.08.2018r.

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej12,5-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: technik elektroradiolog  (zatrudnienie: umowa o pracę). Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:  wykonywanie badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Wmagania: wykształcenie min. średnie (studium zawodowe) lub licencjackie z zakresu elektroradiologii, szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta, bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Mile widziane doświadczenie na stanowisku technika elektroradiologii (TK,RM).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok (Budynek E II piętro).  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BCO, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę  moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Białostockie Centrum Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul.Ogrodowa 1215-027 Białystok. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

                                                             Białystok, 06.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok    ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji
                                                                                              oraz Pododdziałem Leczenia Bólu                                                                                               

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełnić  wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2011r., nr 151poz.896).

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:             

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu w BCO w Białymstoku”  w  terminie  21 dni  (do 27.08.2018 r.) od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) w sekretariacie lub wysłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12,   15-027 Białystok, pokój nr.301” Dział Kadr i Płac”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane  są  w siedzibie BCO, Białystok ul. Ogrodowa 12.    

 

                  

                                                                                                                   Białystok, 06.08.2018r.

 

 

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów  z  kursem specjalistycznym z endoskopii oraz koordynowanie pracą personelu w Pracowni Endoskopii  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Wymagane min. 5 lat stażu pracy.  2.Termin zawarcia umowy:  01.09.2018r. do 31.08.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, pok. 301 Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 20.08.2018r. o godz. 10.30.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 01.08.2018r.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko lekarza koordynującego, lekarza anestezjologa, lekarza gastroenterologa, pielęgniarki anestezjologicznej, pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” ogłoszonych w dniu 25.07.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach projektu informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego nr:
1/PK/2018, 2/PK/2018, 3/PK/2018, 4/PK/2018, 5/PK/2018
z dnia 02.08.2018r. na dzień 07.08.2018 r. godz. 13:30.

 

Białystok,01.08.2018r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)                                                                                                                              

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego)  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Blok operacyjny (usługi medyczne, dyżury  „w gotowości”); usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w obrębie BCO .                                      
2.Termin zawarcia umowy:  sierpień 2018r. do 31.07.2019r.                                                              
3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00.
(lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta  kadry@onkologia.bialystok.pl ).                            
4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, p. 301 dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12  15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.08.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 13.08.2018r. o godz. 10.15.
5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.                     6.Termin związania ofertą 50 dni.                                                                                                   
7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)                                                                                   
8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 


Białystok, 30.07.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul .Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w dyżury „w gotowości”  przez pielęgniarki operacyjne Komisja Konkursowa wybrała oferty:  1. Łysiuk Elżbieta Praktyka Pielęgniarska /Halickie – Białystok/
            2. Ewa Sawicka Prywatna Praktyka Pielęgniarska /Łapy/

 

 

 Białystok, 26.07.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  (po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego  z zakresu radiodiagnostyki, doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM).

2.Termin zawarcia umowy: od sierpień 2018r. do 31.12.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 06.08.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  06.08.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 5/PK/2018
na stanowisko pielęgniarki endoskopowej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę endoskopową.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy
 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 4/PK/2018
na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez pielęgniarkę anestezjologiczną z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018
 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się
Ogłasza konkurs ofert nr 1/PK/2018
na stanowisko lekarza koordynującego w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest działanie nadzorujące realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej a także doradztwo dotyczące działań interwencyjnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza koordynującego.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:


„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018


Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

Białystok, 25.07.2018 r.


Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się


Ogłasza konkurs ofert nr 3/PK/2018


na stanowisko lekarza gastroenterologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii).
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
 

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy

 

 


 

 

Białystok, 25.07.2018 r.

Ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się


Ogłasza konkurs ofert nr 2/PK/2018


na stanowisko lekarza anestezjologa w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

 

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 06.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 208 w godz. 7.30-15.05

 

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:
„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Nie otwierać do dnia 02.08.2018 do godz. 9.00


należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  01.08.2018 r. do  godz. 15.00 - pokój nr 208.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     25.07.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        01.08.2018

 

Formularz ofertowy

Informacja o konkursie

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy
 

 


 

 

 

  OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 24.07.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   informatyk   (zatrudnienie na umowę o pracę). Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej BCO. Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (informatyczne),  biegła  znajomość systemów  operacyjnych, zarządzanie urządzeniami sieciowymi, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

Białystok, dnia 23.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

System uszczelniania naczyń generator ligasure

2005

l5f9768

2.500,00 zł

2.

Przystawka argonowa force argon

2005

g5j1546U

2.500,00 zł

3.

Generator ligasure log 1378V

2000

nr. f 1378V

4.000,00 zł

4.

Stół operacyjny su-6.0

2005

nr. f 0030

5.000,00 zł

5.

Stół operacyjny su-6.1

2005

nr. f 0031

5.500,00 zł

6.

Lampa operacyjna 5 ogniskowa mistral LO 05,0

2004

1004/00006

5.500,00 zł

7.

Lampa sufitowa 3 ogniskowa mistral LO 03,1

2005

1205/00054

3.500,00 zł

8.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 03,0

2005

1205/00055

3.500,00 zł

9.

Lampa sufitowa 1 ramienna LO 05,0

2005

1205/00048

5.500,00 zł

10.

Lampa sufitowa 5 ogniskowa LO 05,0

2005

1205/00050

5.500,00 zł

11.

Aparat do ultrasonografii combision 530D

2001

A04933

4.500,00 zł

12.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

2003

F3E6818B

1.000,00 zł

13.

Diatermia chirurgiczna Force EZ

1999

F8K31018

300,00 zł

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 24.08.2018 r. do godz. 11:00.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1122873


W dniu 18.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 60 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1122873 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert.

 

W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz ul. Liliowa 18, 15-697 Białystok, NIP : 5420112671, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1122861


W dniu 18.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 61 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr  1122861 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku i dostawy kosmetyczek z logotypami przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert.

 

W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy koszulek z logotypami, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

Reiter Polska sp. z o.o., ul. Wodzirejów 5A 02-824 Warszawa, NIP: 1230976691, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 

 


 

Białystok,16.07.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych – dyżury „w gotowości” przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego lub z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. 2.Termin zawarcia umowy: sierpień 2018r.do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 26.07.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 26.07.2018r. o godz. 10.15.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Termin związania ofertą 50 dni.

7. Oferent ma prawo składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 10.07.2018r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Indywidualna  Specjalistyczna  Praktyka  Lekarska  dr n. med. Marzena Konopko.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1120971
 
W dniu 04.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 55 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1120971 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy gadżetów przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy gadżetów, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
 
1.    Zakup i dostawa płynów do kąpieli wraz z nadrukiem etykiet z logotypami i naniesieniem ich na opakowanie:
Dinx Group sp. z o.o., ul. Senatorska 6, 93-192 Łódź, NIP: 7252066835
2.    Druk i dostawa zawieszek pod prysznic z instrukcją samobadania piersi:
Dinx Group sp. z o.o., ul. Senatorska 6, 93-192 Łódź, NIP: 7252066835

 


 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 1120937
 
W dniu 04.07.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 55 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1120937 zamieszczone na Bazie Konkurencyjności na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy namiotu wystawienniczego, leżaków, puf z nadrukiem oraz zakupu stołu eventowego przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert, na usługę zakupu, nadruku logotypów i dostawy namiotu wystawienniczego, leżaków, puf z nadrukiem oraz zakupu stołu eventowego, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:
 
1)    Zakup, nadruk i dostawa namiotu wystawienniczego z logotypami: Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „G.M.” Gryt Michał, ul. Kościelniaka 26 a, 41-409 Mysłowice, NIP: 6340069838, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

2)    Zakup, nadruk i dostawa leżaków z logotypami: DISPLAY EXPO sp. j., ul. Miśnieńska 61a, 64-100 Leszno, NIP: 6972137758, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

3)    Zakup, nadruk i dostawa puf z logotypami: Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „G.M.” Gryt Michał, ul. Kościelniaka 26 a, 41-409 Mysłowice, NIP: 6340069838, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.

4)    Zakup i dostawa stołu eventowego: DISPLAY EXPO sp. j., ul. Miśnieńska 61a, 64-100 Leszno, NIP: 6972137758, której oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego.
 


 

 

Białystok, 2018-07-04

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1122873
Przedmiot:           USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY KOSZULEK Z LOGOTYPAMI przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  11.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 25.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa koszulek z logotypami (100 szt.)

Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy KOSZULKI

Oświadczenia KOSZULKI

Wzór umowy KOSZULKI

Zapytanie ofertowe KOSZULKI

 


 

 

Białystok, 2018-07-04

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1122861
Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY KOSMETYCZEK Z LOGOTYPAMI przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  11.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 25.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa kosmetyczek z logotypami (1109 szt.)

Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy KOSMETYCZKI

Oświadczenia KOSMETYCZKI

Wzór umowy KOSMETYCZKI

Zapytanie ofertowe KOSMETYCZKI

 


 

Białystok, 2018-06-27

 

    OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.DzU z 2018r. poz. 60 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza specjalistę z zakresu gastroenterologii (z uprawnieniem wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii). Zakres wykonywanych usług medycznych: badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych.

2.Termin zawarcia umowy: od lipca 2018r. do 30.06.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 09.07.2018r. do godz.10.00. Otwarcie ofert 09.07.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  

Białystok, 2018-06-27

 

 

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z chirurgii onkologicznej zostały wybrane następujące oferty:

 1. Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Malinowski 
 2. Prywatna  Praktyka Lekarska Marian Domurat,
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Kokoszko,
 4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Wojciech Fiedorowicz
 5. Praktyka Lekarska Medkam Kamil Safiejko
 6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska  Mariusz Skoczyński
 7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  Lekarska Sergiusz Jarosz   

 

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1120971

Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY GADŻETÓW przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert –  02.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 20.07.2018 r.

7.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    usługa zakupu i dostawy płynów do kąpieli wraz z nadrukiem etykiet z logotypami i naniesieniem ich na opakowanie (3694 szt.),
2)    druk zawieszek pod prysznic z instrukcją samobadania piersi (3964 szt.).


Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się załączniku Zapytanie Ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

 

Formularz ofertowy GADŻETY

Oświadczenia GADŻETY

Wzór umowy GADŻETY

Zapytanie ofertowe GADŻETY

 


 

 

TYTUŁ: Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1120937

Przedmiot:            USŁUGA ZAKUPU, NADRUKU LOGOTYPÓW I DOSTAWY NAMIOTU WYSTAWIENNICZEGO, LEŻAKÓW, PUF Z NADRUKIEM ORAZ ZAKUPU STOŁU EVENTOWEGO przeznaczonych do wsparcia działań projektowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.    WPROWADZENIE
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert –  02.07.2018 r. godz. 15:00

3.    MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”

4.    OSOBA DO KONAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Patrycja Borkowska; e-mail pborkowska@onkologia.bialystok.pl

5.    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
39154000-6 – Sprzęt wystawowy
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

6.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 20.07.2018 r.

7.    SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
1)    zakup, nadruk i dostawa namiotu wystawienniczego z logotypami (1 szt.),
2)    zakup, nadruk i dostawa leżaków z logotypami (6 szt.),
3)    zakup, nadruk i dostawa puf z logotypami (6 szt.),
4)    zakup i dostawa stołu eventowego(1 szt.).


Elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku  i wykonane według specyfikacji. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.
 

Formularz ofertowy NAMIOTY

Oswiadczenia NAMIOTY

Wzor umowy NAMIOTY

Zapytanie ofertowe NAMIOTY

 


 

Białystok, dnia 13.06.2018r

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 8/2018

 

W dniu 13.06.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 51 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 8/2018 w ramach projektu: pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się,

dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę cateringową, Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

 

Oferent

Cena, liczba punktów

 

Kryterium społeczna, liczba punktów

Łączna liczba punktów

P.U.H. AMAREG Grzegorz Stachowicz

ul. Rycerska 77

15-157 Białystok

Cena 9.444,00 zł

60

40

100

 

 

 


 

 

Białystok, 01.06.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej"Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz. 60 ze zm.)                                                       

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej.
2.Termin zawarcia umowy:  od lipca  2018r. do 30.06.2019r.
3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, I piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.
4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), I piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.06.2018r. do g.10.00. Otwarcie ofert 14.06.2018r. o g.10.15.
5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6.Termin związania ofertą 40 dni.
7.Oferent ma prawo składania protestów  i  odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)
8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, dnia 25.05.2018r


OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT nr 6/2018


W dniu 25.05.2018r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, nr 36A z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 6/2018 w ramach projektu: pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się,
dokonała otwarcia ofert. W konkursie ofert na usługę szkoleniową, Komisja Konkursowa wybrała oferty:

Zadanie 1 - Kowacka Bogusława
Zadanie 2 - Eliza Szadkowska
Zadanie 3 - Dominika Hempel Praktyka lekarska i Ewa Sierko Specjalistyczna Praktyka Onkologiczna

 


 

 

Ogłoszenie

 Białystok, dnia 24.05.2018r.

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni:

pielęgniarki  do  pracy na oddziały: chirurgii onkologicznej, radioterapii, ginekologii onkologicznej oraz  na  blok operacyjny (na stanowisko pielęgniarki operacyjnej) i do przychodni.

 

Mile widziane tegoroczne  absolwentki.  Prosimy o przesłanie CV (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) - na adres:   kadry@onkologia.bialystok.pl / lub mwroblewska@onkologia.bialystok.pl/. Informacje pod nr telefonu: 85 66 46 742 Naczelna Pielęgniarka. 

 

 


Białystok, 24.05.2018r.

Ogłoszenie

 

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wykonywanie i opis badań mammograficznych, rtg oraz innych badań wykonywanych   w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ) w Białostockim Centrum Onkologii,  postępowanie  konkursowe  zostało  unieważnione  z  powodu  braku  ofert.  


Białystok, 17.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności
zamieszczone w Bazie Konkurencyjności
nr 6/2018

Na usługę:

Zadanie 1

szkolenie zaawansowane z zakresu profilaktyki i niepełnosprawności oraz diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym

 

Zadanie 2

 

szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji społecznej

 

a)      założenia projektu pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”, charakterystyka populacji osób w województwie podlaskim, które zachorowały w latach 2016-2020 na nowotwór złośliwy, definicja rehabilitacji społecznej, formy rehabilitacji społecznej, zadania rehabilitacji społecznej, aktywności społeczne pacjenta po chorobie onkologicznej.

 

b)      grupy samopomocowe dla osób po chorobie onkologicznej, jakość życia w chorobie, strategie zmagania się z chorobą nowotworową, formy aktywnego wolontariatu.

 

 

Zadanie 3

 

szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i niepełnosprawności oraz diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym

 

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert –  25 maj 2018r. do godz. 10.00

Miejsce i sposób składania ofert – ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na e-mail ocr@onkologia.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, piętro II, pokój 204. Oferta powinna zawierać dopisek: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Magdalena Donejko; e-mail mdonejko@onkologia.bialystok.pl

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Skrócony opis przedmiotu zamówienia - przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

Zadanie 1 - szkolenia zaawansowanego z zakresu profilaktyki i niepełnosprawności oraz diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym dla 1 grupy 12-osobowej, w sumie 12 osób.

Zadanie 2 szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji społecznej dla 5 grup 60-osobowych, w sumie 300 osób.

Zadanie 3 – szkolenia podstawowego z zakresu profilaktyki i niepełnosprawności oraz diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym dla 2 grup 25-osobowych, w sumie 50 osób.

Osoby zostaną zakwalifikowane do szkolenia przez Onkologiczne Centrum Rehabilitacji:

Zadanie 1 – osoba wykonująca zawód medyczny  lub mający zastosowanie w ochronie zdrowia z minimum rocznym stażem pracy w zawodzie.

Zadanie 2 – osoba z organizacji pozarządowej realizującej zadania w sferze ochrony zdrowia.

Zadanie 3 – osoba wykonująca zawód medyczny lub mający zastosowanie w ochronie zdrowia z minimum rocznym stażem pracy w zawodzie.

Miejsce realizacji szkoleń - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

 

Termin realizacji szkoleń   

Zadanie 1 – październik 2018r.

Zadanie 2 - od czerwca 2018r.  do listopada 2021r. zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Zadanie 3 – od czerwca 2018r. do listopada 2021r. zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 


 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 24 DYREKTORA Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury związane z realizacją badań klinicznych w Białostockim Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Zarządzenie Dyrektora nr 24

Instrukcja określająca procedury związane z realizacją badań klinicznych w BCO

Załącznik nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego w BCO

Załącznik nr 2 - Informacja Badacza

Załącznik nr 3 - Wstępna zgoda BCO na prowadzenie badania klinicznego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie kwartalne Badacza

Załącznik nr 5 - Zgłoszenie zlecenia wykonania świadczenia dodatkowego związanego z realizacją badania klinicznego

Załącznik nr 6 - Wykaz produktów leczniczych

Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu medycznego i niemedycznego

 


 

Białystok,10.05.2018r.

 

 

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych przez lekarzy po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym w  zakresie radiodiagnostyki- opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg, Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Maciej Maksimowicz  Indywidualna  Praktyka  Lekarska  

 

Białystok,26.04.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie onkologii klinicznej  Komisja Konkursowa wybrała ofertę:                 Indywidualna  Specjalistyczna  Praktyka  Lekarska  Piotr  Tokajuk

Ogłoszenie

 Białystok, dnia 23.04.2018r.

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni  
pracownika (umowa o pracę  w pełnym wymiarze etatu) na  stanowisko
  inspektor ds. zamówień publicznych, wymagania dotyczące w/w stanowiska: znajomość zagadnień ustawy "Prawo zamówień publicznych", wykształcenie wyższe, bardzo dobra obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
Podanie oraz życiorys /CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.28.08.1997r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U.2016 poz.922),  proszę przesłać na adres:  kadry@onkologia.bialystok.pl 

 

 

 

Białystok, 20.04.2018 r.

 

Ogłoszenie

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór na partnera społecznego reprezentującego interesy i zrzeszającego podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwarantującego udział takich podmiotów w projekcie w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”

dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18)

 

 

Umowa partnerska dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres trwania projektu, tj. lata 2019-2021.

Przedmiotem naboru jest: partnerstwo w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ (RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18).

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 204 w godz. 7.30-15.05.

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18)
„Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”. Partnerstwo do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.
Nie otwierać przed 11.05.2018 r. godz. 15.00”

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  11.05.2018 r. do  godz. 15.00 - pokój nr 204.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie naboru, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia naboru, bez podania przyczyn.

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego naboru, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego nabór. Decyduje data wpływu odwołania do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłaszającego nabór.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu      20.04.2018

Ogłoszenie zdjęto w dniu                  11.05.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze - projekt kolonoskopia

 

załącznik nr 1 kolonoskopia

 

załącznik nr 2 kolonoskopia

 

załącznik nr 3 kolonoskopia

 


Białystok, 20.04.2018 r.

 

Ogłoszenie

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim ”

dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18)

 

 

Umowa partnerska dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres trwania projektu, tj. lata 2019-2021.

Przedmiotem naboru jest: partnerstwo w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ (RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18).

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 204 w godz. 7.30-15.05.

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18)
„Zrób mammografię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” Partnerstwo do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.
Nie otwierać przed 11.05.2018 r. godz. 15.00”

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres mammografia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  11.05.2018 r. do  godz. 15.00 - pokój nr 204.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie naboru, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia naboru, bez podania przyczyn.

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego naboru, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego nabór. Decyduje data wpływu odwołania do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłaszającego nabór.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu          20.04.2018

Ogłoszenie zdjęto w dniu                     11.05.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze - projekt mammograficzny

 

załącznik nr 1 mammografia

 

załącznik nr 1a mammografia

 

załącznik nr 2 mammografia

 

załącznik nr 3 mammografia

 

 


 

Białystok, 20.04.2018 r.

 

Ogłoszenie

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”

dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18)

 

 

Umowa partnerska dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres trwania projektu, tj. lata 2019-2021.

Przedmiotem naboru jest: partnerstwo w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ (RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18).

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 204 w godz. 7.30-15.05.

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
(RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18) „Zrób cytologię w trosce o Siebie i Bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim ”. Partnerstwo do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.
Nie otwierać przed 11.05.2018 r. godz. 15.00”

 

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres cytologia@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  11.05.2018 r. do  godz. 15.00 - pokój nr 204.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie naboru, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia naboru, bez podania przyczyn.

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego naboru, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego nabór. Decyduje data wpływu odwołania do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłaszającego nabór.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu      20.04.2018

Ogłoszenie zdjęto w dniu                  11.05.2018

 

Ogłoszenie o naborze - projekt cytologiczny

załącznik nr 1 cytologia

załącznik nr 1a cytologia

załącznik nr 2 cytologia

załącznik nr 3 cytologia

 


 

 

 

 OGŁOSZENIE  

                                                                                                        

Białystok, 20.04.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje 
lekarza specjalisty laryngologa do konsultacji pacjentów BCO (zatrudnienie umowa cywilnoprawna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

 

 

Białystok, 19.04.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania   w  konkursie  na  świadczenie  usług  medycznych  w  zakresie  anestezjologii  i intensywnej terapii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Oleg  Dyśko  Indywidualna Praktyka Lekarska

Białystok, dnia 13.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im. M. Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  nr 2/2018 na świadczenie usług zdrowotnych w ramach Punktu Konsultacyjnego Rehabilitacji w Białostockim Centrum Onkologii.

Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

Kamil Safiejko
Praktyka Lekarska MEDKAM
ul. Kujawska 5B lok. 9
15-522 Białystok

 


 

 

 

Białystok, dnia 12.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Aparatu USG Toshiba

Typ: SSA-550-56-2

Rok produkcji: 2005

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 18.05.2018 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 4.500,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

 Białystok, 12.04.2018r.

  OGŁOSZENIE

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.04.2018r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 20.04.2018r. o godz.10.15.

w konkursie dotyczącym świadczenia usług medycznych przez lekarzy (po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego  z zakresu radiodiagnostyki, doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM)

                                                                                                                   Białystok, 11.04.2018r.

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z onkologii klinicznej.

2.Termin zawarcia umowy: od maj 2018r. do 31.05.2020r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, II piętro, sekretariat BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.04.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 23.04.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Białystok, 06.04.2018r.

 OGŁOSZENIE

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 26.04.2018r. do godz. 10.00, otwarcie ofert  26.04.2018r. o godz.10.15.                                                                                       
w konkursie dotyczącym świadczenia usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wykonywanie i opis badań mammograficznych, rtg (oraz innych badań wykonywanych) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO.

Białystok, 06.04.2018r.

 OGŁOSZENIE

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 13.04.2018r. do godz. 10.00, otwarcie ofert  13.04.2018r. o godz.10.15

 - w konkursie dotyczącym świadczenia usług medycznych przez lekarzy (po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego  z zakresu radiodiagnostyki, doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM)

 

  OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 03.04.2018r.


Lider Projektu pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 2/2018
na świadczenie usług zdrowotnych
w ramach Punktu Konsultacyjnego Rehabilitacji w Białostockim Centrum Onkologii


Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres od dnia 15.04.2018 r. do 15.06.2021 r. tj. 38 miesięcy.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług zdrowotnych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie polegających na świadczeniu usług zdrowotnych w Punkcie Konsultacyjnym Rehabilitacji w Białostockim Centrum Onkologii.
Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok pokój nr 204 w godz. 7.30-15.05
Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
Nie otwierać do dnia 12.04.2018 do godz. 10.30”

należy złożyć lub przesłać drogą elektroniczną na adres ocr@onkologia.bialystok.pl w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  12.04.2018r. do  godz. 10.00 - pokój nr 204.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ogłoszenie zamieszczono w dniu     04.04.2018
Ogłoszenie zdjęto w dniu        12.04.2018

ogłoszenie lekarz PKR.doc

wzor umowy lekarz PKR.doc

wzor umowy przetwarzanie danych lekarz BCO.doc

 

 

 

 

 

  OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 03.04.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   informatyk   (zatrudnienie na umowę o pracę). Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej BCO. Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (informatyczne),  biegła  znajomość systemów  operacyjnych, zarządzanie  urządzeniami sieciowymi, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

  

 

Białystok, 28.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wykonywanie i opis badań mammograficznych, rtg oraz innych badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO.

2.Termin zawarcia umowy: od kwiecień 2018r. do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 09.04.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  09.04.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Białystok, 28.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych  w  Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy  (po zakończeniu rezydentury/szkolenia specjalizacyjnego  z zakresu radiodiagnostyki, doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): opisywanie badań TK, MR wykonywanie biopsji, badań usg  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM).

2.Termin zawarcia umowy: od kwiecień 2018r. do 31.07.2018r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul.Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 10.04.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  10.04.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Białystok, dnia 27.03.2018r.

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku,  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zatrudni  
pracownika (umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze etatu) na  stanowisko
  statystyk medyczny
wymagania: 
bardzo dobra obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, wykształcenie preferowane: wyższe.     

 
Podanie oraz życiorys /CV/ (z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.28.08.1997r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U.2016 poz.922, proszę przesłać na adres:  kadry@onkologia.bialystok.pl 

 

 

 

Białystok, 22.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  z  zakresu pielęgniarstwa operacyjnego  Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.    Marina Greś  Praktyka Pielęgniarska

2.    Joanna Polakiewicz  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

3.    Elżbieta Łysiuk Praktyka Pielęgniarska 

 

 

Białystok, 22.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  z  zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego  Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1.    Elżbieta Cilulko  Praktyka Pielęgniarska

2.    Iwona Wasilewska Usługi Pielęgniarskie

3.    Grażyna Wielgat Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Agamed

4.    Grażyna Czerwionka Praktyka Pielęgniarska

5.    Teresa Jazykow  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

6.    Anna Palusińska  Praktyka Pielęgniarska

7.    Krystyna Wołosowicz  Praktyka Pielęgniarska

8.    Monika Sasinowska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

9.    Agnieszka Mazur Praktyka Pielęgniarska

10.   Agata Leszczyńska Praktyka Pielęgniarska

11.   Agnieszka Bruczko Praktyka Pielęgniarska

  12.   Rafał Falkowski Salus  Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie 

 

 

Białystok, 22.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z  zakresu pielęgniarstwa  anestezjologicznego  z koordynowaniem zespołem pielęgniarskim - Pododdział Leczenia Bólu  w  Białostockim  Centrum  Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Sebastian  Sienkiewicz  Seba Med.

 

 

Białystok, 22.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

 Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok   informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego z koordynowaniem zespołem pielęgniarskim – Oddział Radioterapii  w  Białostockim  Centrum  Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Bożena Węcko  Prywatna Praktyka Pielęgniarska

 

 

 

Białystok, 22.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok   informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego z koordynowaniem zespołem pielęgniarskim – Zakład Radioterapii  w  Białostockim  Centrum  Onkologii Komisja Konkursowa wybrała ofertę: Ewa Sawicka Prywatna Praktyka Pielęgniarska

 

Białystok, 21.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok

zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2018r. poz.160 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych, dyżury medyczne  w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarza  specjalistę  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2.Termin zawarcia umowy: od kwiecień/maj.2018r. do 31.12.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta /kadry@onkologia.bialystok.pl /.

4.Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul.Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul.Ogrodowa 12 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 05.04.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert  05.04.2018r. o godz.10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 40 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.581 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                    OGŁOSZENIE                                                 
                                                       Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii  w Białymstoku  im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
                             ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok
   ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem,  powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe  kierunkowe, co najmniej 5-letni staż  w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896), ponadto kandydaci muszą spełnić wymagania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) art. 54 ust.2, dodatkowo preferowane: doświadczenie w zarządzaniu w jednostkach  ochrony zdrowia, studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia. Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  całego  etatu.

II. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:                                       

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, preferowane doświadczenie w zarządzaniu w jednostkach ochrony zdrowia, studia MBA w Ochronie Zdrowia,

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, oświadczenie
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Ofertę w konkursie należy złożyć w zamkniętej  kopercie z napisem „Konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku”  w  terminie  14 dni  od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (na stronie internetowej BCO oraz BIP) na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curei w Białymstoku ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oferty. O terminie oraz  miejscu otwarcia ofert i rozpatrzeniu kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, udostępniane  są  w siedzibie BCO, 15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12.                                                                                          

                Białystok, 19.03.2018r.                                                                                                             Dyrektor Magdalena Joanna Borkowska                                    

 Decyzją Komisji Konkursowej posiedzenie w celu wyboru kandydat/ki  planowane jest w dniu 04.04.2018r. o g.9.00 (s.301 Zakład Rehabilitacji BCO)

 

 OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                          Białystok,16.03.2018r.

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w   Białymstoku, z siedzibą  przy ul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok   poszukuje kandydata/ki
do pracy na stanowisko:  księgowej  (zatrudnienie: umowa o pracę).
Pożądane kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie zawodowe (preferowane min. 2 lata w pełnej księgowości), samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność  pracy  w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

  OGŁOSZENIE 


  Białystok, 15.03.2018r.

                                                                                           

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w   Białymstoku, z siedzibą  przy ul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok   poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  radca  prawny  (zatrudnienie na umowę o pracę).
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, przygotowywanie  opinii i analiz  prawnych,  konsultacje i doradztwo  prawne, reprezentowanie przed sądami i innymi podmiotami zewnętrznymi.
Pożądane kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia zawodowe wymagane przy wykonywania zawodu radcy prawnego, biegła znajomość przepisów prawa: cywilnego, pracy, medycznego, zamówień publicznych, min. 5-letnie  doświadczenie zawodowe ( preferowane doświadczenie w ochronie zdrowia), samodzielność, dyspozycyjność.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

  OGŁOSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                         Białystok, 15.03.2018r.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   informatyk   (zatrudnienie na umowę o pracę).
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej BCO.
Pożądane kwalifikacje  i umiejętności: wykształcenie  wyższe (informatyczne),  biegła   znajomość systemów  operacyjnych, zarządzanie  urządzeniami sieciowymi, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego, utrzymywanie w sprawności systemów informatycznych, rozwiązywanie  problemów związanych z obsługą komputerów, prowadzenie nadzoru technicznego i administrowanie strony internetowej,  umiejętność  pracy  w zespole, kreatywność,  dyspozycyjność; preferowane: doświadczenie w ochronie zdrowia, znajomość programu e-zdrowie, programów obsługi medycznej szpitala.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres
kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.  

 

 

 

  OGŁOSZENIE 

 

Białystok, dnia 15.03.2018 r.

 

Białostockie  Centrum  Onkologii  im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  zatrudni  magistra  farmacji   do  Apteki  szpitalnej  na umowę o pracę. Informacje dotyczące zatrudnienia - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 
CV i ewentualne pytania prosimy wysyłać na adres: 
kadry@onkologia.bialystok.pl


 

 

 

Białystok, dnia 13.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

1.    Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż:

Akceleratora wysokoenergetycznego Elekta Synergy Platform

Producent: Elekta Limited

Rok produkcji: 2007

Nr fabryczny: 151602

2.    Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.

3.    Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.

4.    Uprawniona osoba do kontaktu z Oferentami:

Anna Paszko - St. Inspektor Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 664 67 03, w godz. 8:30-14:30.

5.    Oferty należy składać w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 20.04.2018 r. do godz. 11:00.

Cena wywoławcza (brutto): 26.000,00 zł.

6.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

7.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 


 

 

Białystok, 09.03.2018r.

 OGŁOSZENIE O  WYNIKU KONKURSU  OFERT

Białostockie Centrum Onkologii  im.M.Skłodowskiej-Curie  /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (usługi medyczne, koordynowanie)  Komisja Konkursowa wybrała oferty:

1.    Indywidualna  Praktyka Lekarska  Grzegorz Płoński     (usługi medyczne i koordynowanie)

2.     Indywidualna  Specjalistyczna  Praktyka Lekarska Adam Leoniuk                                  

3.    Praktyka Lekarska Małgorzata Jarocka

 

4.    „Bianest”  Joanna  Łada  (Praktyka Lekarska)  

              Białystok, 02.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie:wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego)  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie. Świadczenie usług: Blok operacyjny (usługi medyczne, dyżury medyczne „w gotowości”); usługi medyczne OiT.

2.Termin zawarcia umowy:  kwiecień 2018r. do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.03.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 16.03.2018r. o godz. 10.15.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

 

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Białystok, 02.03.2018r.

 

 OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych  przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego (usługi medyczne, dyżury „w gotowości” ) w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  kwiecień 2018r. do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E” BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.03.2018r. do godz. 10.00.  Otwarcie ofert 16.03.2018r. o godz. 10.30.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                     Białystok, 02.03.2018r.

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 

 

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1638 ze zm.)

 

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim Oddziału Radioterapii  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  kwiecień 2018r. do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.03.2018r. do godz.10.00.  Otwarcie ofert 16.03.2018r. o godz. 10.40.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                                 

Białystok, 02.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1638 ze zm.)

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim Zakładu Radioterapii  w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Termin zawarcia umowy:  kwiecień 2018r. do 30.04.2019r.

3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji E” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. ( lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na prośbę oferenta -kadry@onkologia.bialystok.pl ).

4.Oferty należy złożyć w budynku administracji „E”  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), II piętro, sekretariat, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.03.2018r. do godz.10.00.  Otwarcie ofert 16.03.2018r. o godz. 10.45.

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Termin związania ofertą 50 dni.

7.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1938 ze zm.)

8.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

Białystok, 02.03.2018r.

  OGŁOSZENIE O  KONKURSIE  OFERT

 BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w zakresie: wykonywania świadczeń medycznych w BCO. Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r.o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1638 ze zm.)