Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/12/17

 

Białystok, dnia 21.07.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej „Zamawiającym”), zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) Pzp informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę 160.000,00 zł brutto, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów wynosi 306.270,00 zł brutto i przewyższa kwotę podaną przez Zamawiającego.

 


 

Białystok, dnia 19.07.2017 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 19.07.2017 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1

Instal-Tech Marcin Marzec

30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92a/15

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 76 dni.

Cena: 209.100,00 zł

2

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 90 dni.

Cena: 306.270,00 zł

3

PLAN Projektowanie Architektoniczne

arch. Jarosław Abramowicz

ul. Hetmańska 35A, 15-727 Białystok

 

Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 90 dni.

Cena: 10.015,00 zł

b)    Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

160.000,00 zł

 


 

Białystok, dnia 13.07.2017 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 11.07.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

 

ZAPYTANIA:

1.    Proszę o wyjaśnienie warunków SIWZ udziału w przetargu na prace projektowe ponieważ zauważyłem rozbieżność pomiędzy załącznikiem SIWZ p. ,,V zdolność techniczna lub zawodowa,, a załącznikiem nr 4. W SIWZ wymaga się przedstawienia wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich 3 lat o wartości 100,000,00 zł brutto natomiast w załączniku nr 4 wskazany jest termin wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich 5 lat gdzie powierzchnia opracowywanych obiektów wynosi nie mniej niż 900 m2.

2.    Jednocześnie należy wyjaśnić problem praw autorskich dotyczących istniejącej dokumentacji projektowej, która jest przedmiotem aktualizacji.

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia:

a) określając warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia Zamawiający związany jest treścią § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) (zwanego dalej Rozporządzeniem). Powyższy przepis Rozporządzenia, w sposób numeratywny określa rodzaje dokumentów jakich może wymagać Zamawiający od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym wskazuje ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert jako okres w jakim Wykonawca wykonał usługi wykazane w wykazie usług wykonanych.

b) określając kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający zastosował przepis art. 91 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą lub Pzp), zgodnie z którym kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w tym doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli może ono mieć wpływ na jakość wykonania zamówienia. Przepisy ustawy dotyczące sposobu opisywania innych niż cena kryterium oceny ofert (np. art. art. 91 ust. 2c, 2d Pzp) nie odnoszą się szczegółowo do takich elementów sposobu opisywania kryterium oceny ofert jak wyznaczony przez Zamawiającego zakres czasowy, w ramach którego osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wykażą posiadane doświadczenie, pozostawiając tym samym swobodę ustaleń w tym zakresie Zamawiającemu, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Ustawy. Zamawiający w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie projektanta” określił okres pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jako zakres czasu w jakim projektant, mógł wykonać wykazane w wykazie zadania, szczegółowo opisane w pkt. A, B i C Załącznika nr 4 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wypełniony „Wykaz wykonanych zadań” (według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ) stanowi podstawę dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie projektanta”, tym samym stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach art. 26 ust. 3 Pzp. Brak dołączenia ww. dokumentu do oferty oznacza brak wykazania się ocenianym zadaniem, zgodnie z pkt. XIII.Ad.2 pkt 6 SIWZ tj.: w przypadku uzyskania przez badaną ofertę 0 punktów (brak wykazania się ocenianym zadaniem) ofercie przyznane zostanie 0 punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta”. Natomiast „Wykaz wykonanych usług” (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ) jest jednym z dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ i podlega uzupełnieniu na zasadach ww. art. 26 ust. 3 Pzp.

Ad 2.     Zamawiający informuje, że nabył prawa autorskie do dokumentacji projektowych, o których mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w części Materiały pomocnicze pkt. 1 i 2.

 


 

 

Białystok, dnia 10.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji

budynku administracyjnego nr 16 Białostockiego Centrum Onkologii

nr referencyjny AT 3330/12/17

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 547863-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj.podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, , e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, , faks 857 435 913. 

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak 

Materiały pomocnicze wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ w części "Materiały pomocnicze" pkt 1 i 2 - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie (lub opakowaniu), zaadresowaną do Zamawiającego. 

Adres: 

Sekretariat BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-062 Białystok.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji budynku administracyjnego nr 16 Białostockiego Centrum Onkologii 

Numer referencyjny: AT 3330/12/17 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, zamiennej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu i przebudowy budynku administracyjnego Nr 16, znajdującego się w strefie nadzoru konserwatorskiego w ramach inwestycji p.n.: „Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – II etap realizacji”. Zamówienie obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 90 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

90

   

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykazu wykonanych usług (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ), obejmujących dokumentację projektową budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy budynku użyteczności publicznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych zadań przez projektantów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w specjalności architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej, do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie projektanta” wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, b) oświadczeń Wykonawcy określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta

35,00

Termin opracowania dokumentacji projektowej

5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-07-19, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

5 - Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zadań

6 - Załącznik nr 5A - Audyt Energetyczny

7 - Załącznik nr 5B - Projekt instalacji fotowoltaicznej

8 - Załącznik nr 5C - Projekt wykonawczy instalacji odgromowej

9 - Załącznik nr 5D - Dokumentacja techniczna, modernizacja oświetlenia elektrycznego

10 - Załącznik nr 6 - Wzór oświadczeń (składanych na wezwanie)

11 - Załącznik nr 7 - Wykaz usług

12 - Załącznik nr 8 - Wzór umowy


Data publikacji: 2017-07-10

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-21

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin