Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/30/17

Białystok, dnia 18.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

na dostawę źródeł Ir-192 oraz obsługę serwisową aparatu mV3 (aparatu do brachyterapii HDR)

nr referencyjny AT 3330/30/17

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 500076766-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12, 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913. 

Adres strony internetowej (url): www.onkologia.bialystok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Postępowanie na dostawę źródeł Ir-192 oraz obsługę serwisową aparatu mV3 (aparatu do brachyterapii HDR) 

Numer referencyjny  AT 3330/30/17 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana ilość dostawy źródeł Ir-192: 8 w okresie 24 miesięcy. Przewidywany wariant usługi serwisowej obejmuje usługę związaną z odbiorem zużytego źródła, jego utylizacją, z dostarczeniem nowego źródła wraz z wymianą i serwisem (przeglądy planowe) zgodnie z umową i procedurą producenta. Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w ośrodkach referencyjnych organizowanych przez wyspecjalizowane organizacje szkoleniowe.

II.5) Główny Kod CPV: 09343000-5 

Dodatkowe kody CPV:

50400000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1) ppkt a) ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Zgodnie z dokumentem Świadectwo upoważnienia - Wykonawca Elekta Sp. z o.o. ul. Inflancka 4C bud. D, 00-189 Warszawa jest wyłącznym na obszarze Polski przedstawicielem uprawnionym do obrotu, sprzedaży i świadczenia posprzedażowych usług serwisowych (gwarancyjnych oraz/lub pogwarancyjnych) w zakresie oferty produktowej MicroSelectron V3 (mV3) oraz materiałów eksploatacyjnych do powyższego systemu tj. aparatu będącego przedmiotem postępowania. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) ppkt a) ustawy Pzp - dostawy, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Elekta Sp. z o.o.,  ,  ul. Inflancka 4C bud. D,  00-189,  Warszawa ,  kraj/woj. mazowieckie 

 


Data publikacji: 2017-12-18

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-18

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin