Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Prewencja Pierwotna Nowotworów 

 

W ramach Narodowego programu Chorób Nowotworowych  Białostockie Centrum Onkologii  realizuje zadania związane z  Prewencją Pierwotną  i Wtórną Nowotworów  

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005roku o ustanowieniu programu wieloletniego

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
(Dz. U. Nr 143, poz.1200 z 2005r.), program realizowany będzie w latach 2006-2015 


Uchwalenie ww. ustawy stwarza gwarancję stabilnego finansowania Programu z budżetu państwa.
Przewiduje się, że realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie zapobiegania, wcześniejszego wykrywania oraz upowszechnienia i zwiększenia dostępności do leczenia odpowiadającego obecnemu poziomowi sprawdzonej w praktyce wiedzy medycznej, z uwzględnieniem postępu tej wiedzy, doprowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10% oraz do poprawy skuteczności leczenia chorób nowotworowych w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Zachodniej i Północnej Europy, czyli do osiągnięcia 40% wyleczeń i przeżyć 5-letnich u mężczyzn i ok. 50% wyleczeń i przeżyć 5- letnich u kobiet

Program na lata 2006-2015

Program prewencji pierwotnej obejmować będzie działania zmierzające do wyeliminowania bądź ograniczenia środowiskowych czyników ryzyka związanych z:

 • paleniem tytoniu,
 • piciem alkoholu,
 • niewłaściwym odżywianiem, otyłością i brakiem aktywności fizycznej,
 • zanieczyszczeniem czynnikami rakotwórczymi środowiska, miejsca pracy  i miejsca zamieszkania,
 • czynnikami infekcyjnymi wynikającymi z zachowań (HPV, HBV, HCV, Hp),
 • ekspozycją słoneczną (czerniak skóry),


poprzez:

 • edukację różnych środowisk: medycznych i innych grup społeczno-zawodowych (uczelnie medyczne, organizacje społeczne, dorośli, dzieci i młodzież),
 • działania interwencyjne,
 • działania legislacyjne (tytoń, wzbogacanie żywności witaminami, informacje o składzie na produktach żywnościowych; zagrożenia chemiczne, baza rekreacyjna - warunki dla aktywności fizycznej),
 • monitorowanie stanu zagrożeń regionalnych dotyczących nowotworów złośliwych i czynników ryzyka,
 • monitorowanie skuteczności programów prewencyjnych (w tym także badania zmian świadomości, zachowań prozdrowotnych).

 


Zaplanowane działania  będą obejmować możliwie szerokie spektrum odbiorców (organizacje społeczno-zawodowe, szkolnictwo) i wykorzystywać wszystkie dostępne media (prasę, telewizję, radio, Internet).

Oczekiwane rezultaty:

 • Ujednolicenie programów profilaktyki nowotworowej w Polsce zgodnie z polityką zdrowia publicznego Unii Europejskiej.
 • Upowszechnienie profilaktyki nowotworowej w programach prewencji chorób nowotworowych w Polsce (programy skierowane do różnych grup społecznych).
 • Poprawa stanu wiedzy społeczeństwa o etiologii i epidemiologii nowotworów złośliwych oraz działaniach profilaktycznych w tym zakresie.
 • Upowszechnienie kształcenia lekarzy w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.
 • Upowszechnienie kształcenia lekarzy w dziedzinie profilaktyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
 • Poprawa skuteczności prowadzonych w Polsce programów profilaktyki nowotworowej


 Choroby określane wspólnie nazwą "nowotwory złośliwe" występują często i stanowią ważny problem zdrowia publicznego, gdyż ponad połowa osób dotkniętych rakiem umiera wskutek tej choroby. Dlatego też stworzono pojęcie "zwalczania raka", by można było rozwiązywać ten problem na różnych etapach jego ewolucji, zgodnie z ogólnym celem, jakim jest łagodzenie cierpień i zmniejszanie liczby zgonów z tego powodu. Dwie oczywiste drogi zapobiegania zgonom z powodu nowotworów złośliwych to poszukiwanie nowych metod leczenia różnych postaci tej choroby oraz poszukiwanie sposobów na powstrzymanie rozwoju raka, zanim wystąpią objawy kliniczne. Obecnie profilaktyka raka polega na ustalaniu przyczyn występowania nowotworów złośliwych (determinant ryzyka) spośród czynników (czynników ryzyka), których związek z rozwojem choroby nowotworowej wykazały badania epidemiologiczne. Unikanie ekspozycji na determinanty ryzyka ma przynieść w rezultacie mniejsze zagrożenie rakiem.

 

 

Profilaktyka nowotworów:

Profilaktyka jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi do ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest także zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.


Wyróżniamy trzy fazy profilaktyki:

 • Profilaktyka pierwotna (I fazy) - mająca na celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań, w odniesieniu do osób zdrowych
 • Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badania skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych),
 • Profilaktyka III fazy, której działania zmierzają w kierunku zahamowania postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

 

 


 

Przekazane do Ministerstwa Zdrowia założenia nowych programów

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin